Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om beslutet om hur klimatbonusen ska avvecklas

Publicerad Uppdaterad

Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar bli jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. Regeringen avskaffar därför klimatbonusen.

Frågor och svar om avskaffad klimatbonus

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2023 att klimatbonusen ska avvecklas. Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar vara jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. Styrmedlet har därför bedömts ha uppfyllt syftet att främja marknadsintroduktionen av mer miljövänliga bilar.

Genom ändringarna i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar säkerställs att den som köpte eller beställde en klimatbonusbil innan brytdatumet för bonus den 8 november 2022 ska kunna få sin bonus. När det gäller leasing eller taxiföretag är det vanligt att bilen har beställts av någon annan än den som ställer på bilen för första gången. Därför görs ett undantag för dessa typer av situationer i syfte att säkerställa att den som ställt på bilen kan få bonus på samma sätt som tidigare. För att få bonusen ska den som ställt på bilen efter den 8 november 2022 lämna in en skriftlig ansökan till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024. Ansökan ska också innehålla dokumentation som visar när bilen har köpts eller beställts. Om bilen ställts på den 8 november 2022 eller tidigare ska ingen ansökan lämnas in.

Förordningsändringarna träder i kraft den 28 februari 2023.

Ja, om du har köpt eller beställt en klimatbonusbil senast den 8 november 2022 och har ställt på bilen senast den 31 mars 2024 så kan du få bonus. Du måste dock kunna visa att bilen köpts eller beställts senast den 8 november 2022.

Eftersom klimatbonusen kan ges till både fysiska personer och juridiska personer kan ändringarna påverka privatpersoner, företag, kommuner och regioner som köpt eller beställt en ny klimatbonusbil senast den 8 november 2022.

Om en klimatbonusbil har köpts eller beställts senast den 8 november 2022 och har ställt på efter det datumet ska den som ställt på bilen lämna in en ansökan till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024 för att kunna kvalificera sig för klimatbonusen.

Om en ny klimatbonusbil har ställts på den 8 november 2022 eller tidigare behöver den som ställt på bilen inte lämna in en ansökan om klimatbonus till Transportstyrelsen. Dessa bilar kommer att hanteras enligt den tidigare ordningen där bonusen betalas ut till den som ställt på bilen om alla krav i förordningen om klimatbonusbilar är uppfyllda.

Ja, det finns undantag i de fall en klimatbonusbil omfattas av kreditköp, leasingavtal eller används i taxitrafik. När det gäller en bil som omfattas av kreditköp eller leasingavtal ska beställningen ha gjorts senast den 8 november på initiativ av den som registreras som innehavare av bilen. När det gäller en bil som används för taxitrafik ska beställningen ha gjorts senast den 8 november på initiativ av taxiföretaget.

Sedan tidigare gäller att klimatbonusen betalas ut till den person som köpt och ställt på klimatbonusbilen. När det gäller bilar som omfattas av kreditköp, leasingavtal eller används i taxitrafik är det vanligt att bilen har beställts av någon annan än den som ställer på bilen för första gången och blir registrerad som ägare. Därför görs ett undantag för dessa typer av situationer i syfte att säkerställa att den som ställt på bilen kan få bonus på samma sätt som tidigare. Kravet på att beställning ska ha gjorts senast den 8 november gäller dock även i dessa situationer.

Ansökan ska innehålla uppgifter om sökande och om bilen samt dokumentation som visar att bilen köpts eller beställts senast den 8 november 2022.

Om bilen köpts utan att först ha behövt beställas ska sökande lämna in ett köpeavtal som undertecknats av köparen och säljaren. Om bilen beställts först ska sökande lämna in en bekräftad beställning och ett köpeavtal som undertecknats av köparen och säljaren. Om ändringar har gjorts i beställningen ska sökande också lämna in en uppdaterad beställning.

Ansökan ska vara skriftlig och göras på blankett som fastställs av Transportstyrelsen. Den som ställt på en ny klimatbonusbil kommer att få blanketten av Transportstyrelsen. Transportstyrelsen skickar ut blanketten efter att en ny klimatbonusbil har registrerats och ställts på för första gången i vägtrafikregistret. Ansökan lämnas in till Transportstyrelsen.

En ansökan om klimatbonus ska lämnas in till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024.

Om det finns särskilda skäl finns det ett utrymme för Transportstyrelsen att göra en bedömning i det enskilda fallet om annan dokumentation än den som uttryckligen angetts i förordningen kan godtas. Några undantag från kravet att bilen ska ha köpts eller beställts senast den 8 november 2022 kan dock inte göras.

Förordningen om klimatbonusbilar upphör att gälla den 1 april 2024.

Det har införts en bestämmelse som innebär att även om förordningen inte längre gäller så kan den tillämpas i fråga om bilar som har ställts på för första gången före den 1 april 2024. Den som alltså ställt på en bil senast den 31 mars 2024 kan få bonus. För att den som ställt på en bil senast det datumet ska hinna lämna in en ansökan om klimatbonus har datumet för när ansökan senast ska vara inlämnad bestämts till den 31 maj 2024.

En klimatbonus kan betalas ut tidigast sex månader efter den dag då bilen ställts på för första gången. För att bonusen ska kunna betalas ut måste det vara fråga om en ny klimatbonusbil. Det innebär att bilen inte får ha ställts på tidigare i Sverige eller något annat land. Bilen får inte heller ha bytt ägare eller ha avregistrerats från vägtrafikregistret.

När det gäller en bil som är utrustad med teknik för drift med fordonsgas (naturgas/biogas) och bilen har köpts av ett företag ska företaget också lämna in en redogörelse om annat stöd av mindre betydelse som företaget har fått eller ansökt om.

Dessa krav i fråga om utbetalning gäller sedan tidigare och gäller också i fortsättningen.

Eftersom leveranstiderna kan vara långa blir övergångstiden förhållandevis lång. Förordningen om klimatbonusbilar ska upphöra den 1 april 2024. Bilar som ställts på för första gången senast den 31 mars 2024 kan kvalificera sig för bonusen, om den som ställt på bilen lämnar in en ansökan senast den 31 maj 2024 till Transportstyrelsen. Klimatbonusen betalas ut i turordning som bilen ställts på och tidigast sex månader efter det att bilen ställts på för första gången. Om en bil har ställts på den 31 mars 2024 betalas bonusen alltså ut tidigast sex månader efter det att bilen ställts på. Transportstyrelsen kan därför betala ut bonus även under senare delen av 2024.

En klimatbonusbil får släppa ut högst 30 gram koldioxid per kilometer. Detta följer av den förordningsändring som beslutades den 9 juni 2022.

För en bil som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer, dvs. en ren elbil, är bonusen högst 50 000 kronor. För en bil som släpper ut upp till högst 30 gram koldioxid per kilometer kan bonusen uppgå till högst 10 000 kronor. För en bil som är utrustad med teknik för drift med fordonsgas (naturgas/biogas) är bonusen minst 10 000 kronor. Detta följer av den förordningsändring som beslutades den 9 juni 2022.

Nej, det är inte möjligt att via Klimatklivet få stöd för en klimatbonusbil. Detta framgår av förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar.

Klimatbonusen är ett nationellt styrmedel som syftar till att främja marknadsintroduktion av mer miljöanpassade fordon och bidra till att ställa om transportsektorn till fossilfrihet. Klimatbonusen utgör den ena delen av det s.k. bonus–malus-systemet som infördes den 1 juli 2018. Den andra delen utgörs av malus, dvs. den förhöjda fordonsskatt som under tre år tas ut för fordon med höga utsläpp av koldioxid. Malus förändras inte i samband med att klimatbonusen avvecklas.

Transportstyrelsen prövar frågor om bonus. Har du frågor om klimatbonusen eller till exempel hur ansökan ska göras eller om hur ansökningarna handläggs så kan du vända dig till Transportstyrelsen.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med klimat- och miljöministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Klimat- och näringslivsdepartementets registrator.

Laddar...