Artikel

Beslut om artificiell intelligens och elektronisk identitet på ministermöte

Publicerad

EU:s ministrar med ansvar för telekommunikationsfrågor möttes i Bryssel den 6 december för att anta ministerrådets position om AI-förordningen och om förslaget om en europeisk digital identitet. Diskussioner om hur digitala färdigheter kan främjas i takt med den digitala omställningen och om telekomstöd till Ukraina stod också på dagordningen. Civilminister Erik Slottner representerade Sverige vid rådsmötet.

En person står framför en grå bakgrund. Personen är klädd i en mörkblå kostym, ljussblå skjorta och blå, blommig slips.
Civilminister Erik Slottner representerade Sverige vid rådsmötet den 6 december. Kristian Pohl AB/Regeringskansliet

AI-förordningen

Vid mötet antog ministrarna rådets position om förordningen om harmoniserade regler för artificiell intelligens, den så kallade AI-förordningen. Under våren 2023 kommer Sverige i egenskap av ordförande representera ministerrådet i förhandlingarna med Europaparlamentet.

Förordningen ska säkerställa att AI-system på EU:s inre marknad är säkra, respekterar mänskliga rättigheter och underlättar för innovation och investering inom AI. Användningen av vissa AI-system kommer att regleras gradvis och antingen förbjudas eller tillåtas med restriktioner och krav i form av bland annat tillsyn och registrering.

Europeisk digital identitet

Ministrarna antog en allmän riktlinje om ändring av EU:s förordning om en ram för en europeisk digital identitet, eID. Sverige kommer i egenskap av ordförande representera ministerrådet i förhandlingarna med Europaparlamentet under våren 2023.

Ändringen innebär att det kommer att bli obligatoriskt för varje medlemsstat att anmäla en e-legitimation för gränsöverskridande identifiering. Varje medlemsstat ska även utfärda en digital plånbok som fysiska och juridiska personer ska kunna använda för att på ett säkert sätt begära, erhålla, lagra, och använda personidentifieringsuppgifter och digitala bevis samt skriva under med elektroniska underskrifter.

Digitala färdigheter för det digitala decenniet

Vid rådsmötet debatterade ministrarna hur man kan se till att EU:s befolkning har digitala färdigheter så att den digitala omvandlingen av samhället omfattar alla.

Ministrarna diskuterade bland annat vilka kompetenshöjande åtgärder som kan övervägas för att öka grundläggande digitala färdigheter inom den förvärvsarbetande befolkningen.

Cyberresiliensakten och harmoniserade regler för skälig åtkomst till data

Det tjeckiska ordförandeskapet gav lägesuppdateringar om arbetet med cyberresiliensakten och om förhandlingarna om förordningen om harmoniserade regler för skälig åtkomst till data.

Ordförandeskapet och kommissionen informerade även om arbetet med ytterligare lagstiftningsförslag, bland annat om förslagen om en eDataskyddsförordning och den europeiska förklaringen om digitala rättigheter och principer.

Telekomstöd till Ukraina

EU-kommissionen informerade ministrarna om samordningen inom EU av stöd till Ukraina i fråga om IT-utrustning och materiel inom telekomområdet.

Civilminister Erik Slottner representerade Sverige vid rådsmötet.

Producerat av EU-representationen

Det svenska EU-ordförandeskapet 2023

Ministerrådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod ska ordförandeskapet driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapets två huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ samt att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Mer om mötet i rådet för telekommunikation den 6 december 2022

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.