Utredning om genomförandet av EU:s direktiv om tillräckliga minimilöner

Publicerad

Regeringen har tillsatt en utredning om genomförandet av EU:s direktiv om tillräckliga minimilöner. Direktivet syftar till att fastställa en ram för att förbättra levnads- och arbetsvillkoren och att främja social rättvisa och jämställdhet i unionen. I direktivet framhålls också vikten av fullständig respekt för parternas autonomi och rätt att träffa kollektivavtal.

Utredningen ska ta ställning till hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2041 om tillräckliga minimilöner i EU ska genomföras i Sverige. Enligt direktivet får det inte tolkas som en skyldighet för någon medlemsstat att införa lagstadgad minimilön eller att förklara kollektivavtal allmängiltiga. Direktivet utgår från att lönebildningsmodeller ser olika ut i medlemsstaterna.

Utredaren ska med utgångspunkt i den svenska arbetsmarknadsmodellen ta ställning till vad som krävs för att direktivet ska genomföras i Sverige, och vid behov lämna de författningsförslag och förslag på andra åtgärder som direktivet ger anledning till. Det bör särskilt noteras att det är centrala utgångspunkter för utredningen att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska värnas med fullständig respekt för arbetsmarknadens parters autonomi respektive deras rätt att förhandla om och ingå kollektivavtal. Det ingår inte i utredarens uppdrag att föreslå andra åtgärder eller att lägga andra författningsförslag än vad som är nödvändigt för att direktivet ska kunna genomföras.

Som särskild utredare har Carina Gunnarsson utsetts.

Uppdraget ska redovisas senast den 23 juni 2023.