Artikel från Utrikesdepartementet

Framgångsrik evakueringsinsats avslutas – men utmaningarna i Sudan består

Publicerad

Lördagen den 15 april bröt kraftiga stridigheter ut i Sudan. För regeringen har det varit av allra högsta vikt att agera snabbt. Därför startade arbetet med förberedelser för evakuering redan samma dag. Efter en lyckad evakueringsinsats avslutas nu Försvarsmaktens insats, medan Utrikesdepartementet fortsätter att stötta svenskar konsulärt. Samtidigt intensifieras arbetet för att finna en lösning på konflikten i Sudan och undvika att den får spridningseffekter i en redan skör region.

Utrikesminister Tobias Billström kommenterar situationen.

Evakueringsinsatsen har just avslutats, hur skulle du beskriva den?

– Evakueringsinsatsen som består av tre faser har utförts under mycket komplicerade förhållanden. Den första fasen handlade om att så snabbt som möjligt och på ett säkert sätt evakuera svensk ambassadpersonal och deras anhöriga. I denna fas evakuerades även ett antal svenska medborgare. Under den andra fasen låg fokus på att fortsätta evakuera svenskar och andra medborgare med flyg. Nu inleds den sista fasen under vilken vi kommer att konsulärt bistå svenskar i Sudan på andra sätt.

Under den just avslutade andra fasen har Försvarsmakten bistått med svenska plan från flygvapnet till en så kallad luftbro mellan Djibouti och Khartoum. Insatsen har genomförts i nära samarbete med internationella partners. Det är en av de snabbaste och mest effektiva militära insatser som Sverige och den svenska Försvarsmakten någonsin genomfört, så det är en unik insats som vi kan vara stolta över.

Jag vill här understryka ett en insats som denna kräver ett mycket intensivt diplomatiskt fotarbete för att få allt på plats och för att insatsen sen ska kunna löpa på. Under den dryga vecka som vi arbetat med detta har Utrikesdepartementets personal och kollegor på flera ambassader arbetat hårt för att erhålla behövliga tillstånd, inskaffa information och upprätta samarbeten. Utrikesdepartementets beredskapsstyrka har varit på plats för att ta emot de evakuerade och det konsulära arbetet har bedrivits dygnet runt. Det har varit en fantastisk och kollektiv insats av en professionell utrikesförvaltning i toppklass.

Vad händer nu?

– Även om Försvarsmaktens uppdrag avslutats fortsätter Utrikesdepartementets arbete med att konsulärt bistå de svenskar som fortsatt befinner sig i Sudan. Det sker på olika sätt och arbetet bedrivs av departementet och ambassaden, som tillfälligt lokaliserats i Stockholm i väntan på att det åter blir möjligt att öppna ambassadkansliet i Khartoum. Andra länder upprätthåller ännu luftbron ut ur Khartoum och det finns flyg ut ur landet. Hur länge det består och om nya möjligheter att ta sig ur Sudan etableras är emellertid svårt att svara på. Vår konsulära enhet informerar löpande svenskar på plats om de möjligheter som står till buds.

Vad händer i Sudan nu och vad görs för att få stopp på striderna?

– Sverige har tillsammans med ett brett och enat internationellt samfund fördömt stridigheterna i Sudan och uppmanat till vapenvila för att möjliggöra undsättning av civila.

EU är en viktig aktör i Sudan och har ett särskilt sändebud för Afrikas Horn som tillsammans med andra centrala internationella aktörer verkar för att finna diplomatiska lösningar. Hon har löpande kontakt med länderna i regionen liksom med FN, USA, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och andra. Som ordförande i EU följer vi noga dessa ansträngningar som bland annat går ut på att stödja de fredsansträngningar som FN och den afrikanska subregionala organisationen IGAD genomför.

Sverige är sedan tidigare engagerat i Sudans demokratiseringsprocess och ingår i en grupp av likasinnade länder som regelbundet samordnat sina budskap i syfte att sända tydliga politiska signaler. Vi har arbetat för att bidra till Sudans process med politiska reformer så att ett civilt styre kan komma på plats. Efter det att den omedelbara krisen har hanterats är det viktigt att det internationella samfundet fortsätter att stödja de nödvändiga reformer i Sudan som krävs för att ta itu med konfliktens grundorsaker.

Vilka risker finns för att konflikten sprider sig till Sudans grannländer?

– Händelseutvecklingen i Sudan ger anledning till oro ur ett regionalt perspektiv. Afrikas horn präglas av politisk instabilitet, humanitära kriser och konflikter vilket innebär att det är en sårbar region. Det är därför viktigt att alla ansträngningar görs för att snabbt få ett slut på konflikten i Sudan och hindra flera människor i regionen av att drabbas av konfliktens negativa följder.

Vilken vikt har Sudan och Afrikas horn för EU och för Sverige?

– Afrikas horn är en viktig region för Sverige och EU. Sverige har ett omfattande engagemang i regionen med långa historiska och mellanfolkliga band. Afrikas horn är en av världens mest utsatta regioner med omfattande fattigdom, klimatpåverkan och återkommande humanitära kriser. Effekterna av detta drabbar även oss. Just nu råder den allvarligaste torkan på ett decennium, som påverkar hela regionen. Det svenska biståndet används för att stärka ländernas arbete för att skapa motståndskraft. Sverige har även ett omfattande humanitärt stöd till Afrikas horn.