Artikel från Socialdepartementet

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter för att säkerställa tillämpningen i praktiken

Publicerad

Att öka kunskapen om barnets rättigheter bland statliga myndigheter, kommuner och regioner är en förutsättning för att barnkonventionen ska få genomslag i praktiken.

Regeringens kunskapslyft för barnets rättigheter pågår sedan 2017 och syftar till att höja kunskapen och stärka kompetensen om barnkonventionen och barnets rättigheter hos offentliga aktörer för att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i verksamheterna.

Barnombudsmannen har en central roll i kunskapslyftet för barnets rättigheter genom uppdraget att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i offentliga aktörers verksamhet. Barnombudsmannen är regeringens expertmyndighet avseende barnkonventionen och har enligt lag i uppgift att driva på genomförandet av barnets rättigheter vilket bl.a. innefattar att genomföra insatser som bidrar till att utveckla och sprida kunskap om tillämpningen av barnkonventionen.

Sedan 2017 har 27 myndigheter deltagit i kunskapslyftet. Redovisningarna visar bl.a. att uppdraget har bidragit till att höja och stärka kompetensen hos myndigheterna så att förutsättningarna för att barnkonventionen får genomslag i praktiken stärkts. En mängd åtgärder har vidtagits under perioden, bl.a. har handlingsplaner och strategier för hur barnrättsarbetet ska bedrivas i verksamheterna tagits fram liksom kompetensutvecklande insatser för såväl chefer som medarbetare.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har sedan 2019 i uppdrag att, i samverkan med Barnombudsmannen, samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner. De flesta verksamheter som rör barn finns i kommuner och regioner, t.ex. inom socialtjänst, utbildning och barnomsorg, fysisk planering, hälso- och sjukvård samt kultur och fritid. Att beslutsfattare och yrkesverksamma i kommuner och regioner har tillgång till kunskap om hur bestämmelserna i barnkonventionen kan tillämpas är avgörande för att ett barnrättsbaserat arbete ska få genomslag på kommunal och regional nivå.

Uppdrag till myndigheter för 2023

Under 2023 har utöver Barnombudsmannen och länsstyrelserna fyra myndigheter fortsatta uppdrag att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde: Folkhälsomyndigheten, SCB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens institutionsstyrelse. 

Myndigheter som deltar eller tidigare deltagit i kunskapslyftet

Boverket, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Jämställdhetsmyndigheten, Kriminalvården, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, SCB, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens institutionsstyrelse, Statens kulturråd, Statens medieråd och Åklagarmyndigheten.