Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Regeringen vill öka kunskapen om barnets rättigheter hos offentliga aktörer

Publicerad

Genom nya uppdrag i myndigheters regleringsbrev för 2024 tar regeringen initiativ till att öka kunskapen och stärka kompetensen om barnets rättigheter hos offentliga aktörer som ett led i regeringens strategiska och systematiska arbete för att tillförsäkra barn deras rättigheter. Initiativen ska särskilt bidra till att barn ges möjlighet till delaktighet och att myndigheter och dess verksamheter ska vara tillgängliga och anpassade för barn.

Sedan 2017 har ett kunskapslyft för barnets rättigheter pågått i statliga myndigheter, kommuner och regioner. Statskontoret, som på uppdrag av regeringen har följt upp satsningen, konstaterar att kunskapslyftet har varit en framgångsrik satsning. Flera myndigheter har nått resultat med sitt arbete att påverka barns rättigheter. Samtidigt konstaterar Statskontoret att offentliga aktörer har ett fortsatt behov av kunskapsstöd, inte minst kommunerna. 

Barnombudsmannen har fått flera uppdrag av regeringen. Myndigheten ska fortsatt utveckla och sprida metoder, arbetsformer och material om hur barn kan göras delaktiga och komma till tals med särskilt fokus på barn som befinner sig i utsatta situationer. 

Barnombudsmannen ska också ta fram en webbplats med information om vart barn kan vända sig med klagomål. Information om ansvariga myndigheter och andra relevanta aktörer samt hur barn och vårdnadshavare praktiskt kan gå till väga för att framföra olika typer av klagomål till dessa ska också presenteras på denna yta.

Myndigheten ska också ta fram metodstöd för kommuners och regioners arbete med lokala funktioner som kan informera, svara på frågor och vägleda barn och vuxna om barns rättigheter och för statliga myndigheters, kommuners och regioners arbete med att göra den egna myndighetens verksamhet, eller den verksamhet myndigheten ansvarar för, känd samt tillgänglig och anpassad för barn. 

Diskrimineringsombudsmannen, Inspektionen för vård och omsorg och Statens institutionsstyrelse, har dessutom fått i uppdrag att vidta åtgärder för att göra den egna myndighetens verksamhet känd, tillgänglig och anpassad för barn.  

För att ett barnrättsbaserat synsätt och arbete ska få genomslag i kommunala och regionala verksamheter behöver beslutsfattare och yrkesverksamma ha tillgång till kunskap om barnets rättigheter och hur bestämmelserna i barnkonventionen kan tillämpas. Regeringen har därför givit länsstyrelserna i uppdrag att sprida kunskap till kommuner och regioner om tillämpningen av barnets rättigheter i verksamheter som rör barn, såsom socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, inklusive psykiatri och familjerätt- och föräldraskapsstöd. I uppdraget ingår också att möjliggöra erfarenhetsutbyten mellan olika aktörer. Centralt i uppdraget är principen om barnets bästa som ett tillvägagångssätt i beslutsprocesser och barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade. 

För att ytterligare skapa förutsättningar för ökad kunskap och stärkt kompetens hos offentliga aktörer har regeringen givit ett kompletterande uppdrag om utbildningsinsatser om barnets rättigheter till Uppsala universitet. Detta är en del i universitetets pågående uppdrag om att utarbeta och genomföra verksamhetsanpassade och praktiskt inriktade utbildningsinsatser om de mänskliga rättigheterna för berörd personal på olika nivåer i ett urval av statliga myndigheter, kommuner och regioner. 

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att ta fram material, sprida utbildnings- och informationsmaterial samt genomföra utbildningsinsatser som riktar sig till rättsväsendets aktörer, biträdande jurister och advokater i syfte att öka kunskapen om barnets rättigheter och barns våldsutsatthet, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Laddar...