Debattartikel från Utbildningsdepartementet

”Reglerna för forskare ska ses över”

Publicerad

Utbildningsminister Mats Persson, debattartikel, Svenska Dagbladet, den 17 maj 2023.

Regeringen aviserar nu en utredning av systemet för etikprövning av forskning. Det är dags att vi tar itu med bristerna som den förra regeringen inte åtgärdade. Däribland risken för åtalsanmälan som i värsta fall skrämmer forskare från att bedriva forskning. Avsikten med översynen är att svenska forskare ska få mer tid till forskning och en större akademisk frihet.

Etikprövning behövs. Det har varit tydligt genom historien med såväl svenska som internationella exempel där individer blivit oacceptabelt drabbade som följd av forskningsprojekt. Inte minst inom det medicinska fältet finns det svåra frågor om människovärdet och etiska avvägningar som bör ske innan ett forskningsprojekt kan genomföras. Samtidigt behöver avvägningen mellan etik och forskningens effektivitet vara rimlig.

Dagens system kritiseras av en lång rad forskare för att vara såväl tungrott, otydligt, begränsande och i värsta fall skrämmande för forskare (SvD 28/11 2022). I dagarna kräver 2489 (!) forskare i ett upprop en förändring av etikprövningen. Det finns en utbredd uppfattning bland forskare att dagens system har juridifierats på bekostnad av den akademiska friheten. Det är en oro som måste tas på allvar.

Utvecklingen kan få stora konsekvenser, exempelvis genom att dagens regelverk skrämmer forskare på så vis att vissa forskningsfrågor inte alls ställs (SvD 7/5 2023). Det som anges som särskilt skrämmande är den åtalsplikt som doktorander och forskare riskerar när överklagandenämnden för etikprövning gör sin bedömning.

Men det är inte bara rädsla för att forska kring vissa frågor som är problemet. En annan effekt av dagens etikprövningssystem är att forskningsområden som inte handlar om integritetskänsliga frågor ändå avkrävs etikprövning. Det gäller inte minst inom samhällsvetenskap och humaniora och vid hantering av personuppgifter. Det exempel som kanske tydligast visar på problemet är att även forskning som använder sig av ett offentligt tal av en ledande politiker behöver etikprövas med anledning av att personuppgifter hanteras. Detta eftersom talet visar på den enskilde politikerns åsikter, vilket enligt reglerna kan anses vara känsligt.

Det är med andra ord uppenbart att systemet inte bara riskerar skrämma forskare utan att det även innebär onödig administration. Tid och resurser som skulle kunna användas till forskning går istället till processer som många gånger är utdragna och kostnadskrävande. På så sätt omgärdas svenska forskare av hinder och byråkrati som tar resurser från kärnuppdraget.

Regeringen räds inte att ta itu med frågan och lägger nu om politiken. Vi vill öka den enskilde forskarens tid till forskning och stärka den akademiska friheten. Sedan tidigare har en reform som stärker det straffrättsliga skyddet för professorer och lektorer aviserats. Universitetskanslersämbetet har fått i uppdrag att titta på tystnads- och utpekandekultur, även kallat cancelkultur. De administrativa pålagorna ska också minska genom en översyn av regleringsbreven.

Forskarnas kritik måste tas på allra största allvar. Förra veckan beslutade regeringen om ett uppdrag till Etikprövningsmyndigheten att kartlägga ansökningar som rör just personuppgifter. Men mer måste göras för att komma till rätta med problemen. Regeringen kommer därför att tillsätta en utredning för att förändra reglerna för etikprövning.

Dagens regler för etikprövning infördes av den tidigare rödgröna regeringen. Vid införandet varnade kritiker för precis det som nu har inträffat. Det vilar därför ett stort ansvar på Socialdemokraterna för att man inte lyssnade på kritiken.

Det är förstås alltid en avvägning mellan att å ena sidan ha noggrann prövning av etiska principer för att skydda enskilda människor och människovärdet och samtidigt möjliggöra så mycket forskning som möjligt för de resurser samhället satsar på denna viktiga sektor. Denna avvägning är inte rimlig idag. Regelverket behöver utredas i grunden. Nu gör vi om och gör bättre.

Mats Persson
utbildningsminister