"Efterlängtad patentreform är stor framgång för svenskt EU-engagemang"

Publicerad

Debattartikel av energi- och närings­minister samt vice stats­minister Ebba Busch och justitie­minister Gunnar Strömmer i Dagens Industri den 1 juni 2023

I dag träder ett enhetligt patent­system i kraft i 17 av EU:s 27 medlems­stater. Det är ett glädjande resultat av många års förhand­lingar där Sverige haft en drivande roll. Nu blir det enklare, billigare och säkrare för innova­törer att ta tillvara sina idéer. Detta samtidigt som vi stärker unionens konkurrens­kraft.

En central priori­tering för det svenska EU-ordförande­skapet har varit att stärka unionens kon­kurrens­kraft och förbättra villkoren för före­tagande. För att det ska bli enklare att driva företag inom EU måste regel­verken för patent vara robusta, effektiva och attrak­tiva. Och det gäller både för den som begär skydd för en upp­finning, och för den som vill invända mot skyddet. 

Genom det nya gemen­samma patent­system som i dag träder i kraft, och som komplet­terar de hittills gällande nationella systemen, blir det möjligt att med en enda begäran få patent­skydd i nästan hela EU. Dess­utom inrättas nu en gemen­sam patent­domstol där tvister om intrång och ogiltig­het av patent kan processas och vars avgöranden blir gällande i de EU-länder som deltar i systemet. 

Fördelarna med detta är många.

  1. Det blir enklare för små och medel­stora företag att etablera sig och växa på EU:s inre marknad. Att många natio­nella processer kan ersättas av en enda leder till betydligt lägre kostnader, minskad administ­rativ börda och större rätts­säkerhet. Detta gör stor nytta särskilt för små och medel­stora företag som vill etablera sig och växa på EU:s inre marknad. Förenk­lade regler som minskar den administ­rativa bördan på företagen ger också företagen mer tid och kraft att investera i nya idéer och innova­tioner, vilket är grunden för stärkt kon­kurrens­kraft över tid.
  2. Det stärker kon­kurrens­kraften och ökar attrak­tiviteten för utländska investe­ringar. Ett enhetligt patent­system öppnar också upp för innovativa företag att enkelt söka skydd i nya länder och för utländ­ska aktörer att inves­tera och söka patent i Europa. Det banar väg för nya etable­ringar, fler jobb­tillfällen och ökad produkti­vitet och tillväxt i EU – en konkret åtgärd helt i linje med regeringens priorite­ringar och arbete under ordförande­skapet. 
  3. Det leder till betydande ekonomisk utveckling. Immateri­ella tillgångar – såsom patent, varu­märken, form­givning, upphovs­rätt men också data och know-how – har mycket stor betydelse för EU:s ekonomi. Patent­inten­siva företag upp­skattas stå för hela 55 procent av handeln inom EU och för nästan 20 procent av EU-ländernas samman­lagda BNP. Åren 2017–2019 skapade patent­intensiva företag arbete åt drygt 36 miljoner människor i EU – motsvarande nästan 20 procent av alla jobb i unionen. Tidigare analyser från olika EU-organ visar att ett enhet­ligt patent­system kan öka BNP med upp till 1 procent i vissa EU-länder medan EU:s handel och utländska direkt­investe­ringar kan öka med 2 respektive 15 procent. Minskad fragmenti­sering, kostnad och administ­ration på patent­området gör alltså inte bara livet enklare för innova­törer – det leder också till betydande ekono­misk utveckling. 

Idén om ett gemen­samt europeiskt patent­system har disku­terats sedan slutet av 1940-talet. Under vårt förra EU-ordförande­skap, för 14 år sedan, nådde Sverige ett stort genom­brott genom att få EU:s medlems­stater att komma överens om att ett gemen­samt patent­system skulle inrättas. Nu kan vi äntligen fira att denna ban­brytande reform har kommit på plats.

Att så blivit fallet beror i hög grad på att Sverige inte slutade enga­gera sig i frågan. I stället har vi aktivt och enträget arbetat under åren mellan våra ordförande­skap för att skapa enkla, effektiva och kon­kurrens­kraftiga förut­sätt­ningar för våra innova­tiva europe­iska företag. Inrättandet av det enhet­liga patent­systemet är ett lysande exempel på den nytta som kan nås när en majoritet av EU:s medlems­stater samarbetar konkret mot ett gemen­samt mål. Det är också ett inspire­rande bevis för vad Sverige kan bidra med när det gäller att stärka EU:s inre marknad och förbättra villkoren för före­tagande.  

Sverige är ett starkt innova­tions­land. Räknat per capita är Sverige det EU-land som förra året regist­rerade flest europe­iska patent. Det här är en stor vinst för EU, men i högsta grad också för Sverige som industri­nation.

Ebba Busch
Energi- och närings­minister samt vice stats­minister

Gunnar Strömmer
Justitieminister