Faktapromemoria från Justitiedepartementet

EU:s strategi för att bekämpa organiserad brottslighet 2021-2025 2020/21:FPM102

Publicerad Uppdaterad

Faktapromemoria gällande EU-kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om EU:s strategi för att bekämpa organiserad brottslighet 2021-2025, COM(2021) 170.

Ladda ner:

Kommissionens meddelande om en EU-strategi för att bekämpa organiserad brottslighet fastställer prioriterade områden där åtgärder behövs för att på ett bättre sätt skydda medborgarna och ekonomin mot organiserade kriminella grupper. Strategin innehåller förslag på åtgärder på medellång och lång sikt som syftar till att underlätta för medlemsstaterna i kampen mot organiserad brottslighet. Åtgärderna ska utarbetas med full respekt för grundläggande rättigheter. Det handlar både om kommande förslag från kommissionen och om åtgärder som kommissionen uppmanar Europaparlamentet, rådet, medlemsstaterna och EU-byråer att vidta.

Kommissionen lyfter fram fyra prioriterade områden:

  • Stärka samarbetet på det rättsvårdande och det rättsliga området.
  • Effektiva utredningar: upplösa strukturer för organiserad brottslighet och bekämpa högprioriterad brottslighet. 
  • Ta vinster från kriminella som uppkommer genom organiserad brottslighet och förebygga att brottsvinster omsätts och tränger sig in i den lagliga ekonomin och i samhället i övrigt.
  • Anpassa brottsbekämpningen och rättsväsendet till den digitala eran.

Regeringen välkomnar EU:s strategi för att bekämpa organiserad brottslighet 2021-2025. Det är positivt att en överblickbar och långsiktig strategi tagits fram och att EU intensifierar arbetet mot organiserad brottslighet.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.