Faktapromemoria från Justitiedepartementet

EU:s anslutning till 2019 års Haagkonvention om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område 2020/21:FPM 132

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till RÅDETS BESLUT om Europeiska unionens anslutning till konventionen om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område, COM (2021) 388 final. REGULATORY SCRUTINY BOARD OPINION Proposal for a COUNCIL DECISION on the accession by the European Union to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters, SEC (2021) 279 final. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Council Decision on the accession by the European Union to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters, SWD (2021) 192 final. ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGSRAPPORTEN Följedokument till Förslag till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till konventionen om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område, SWD (2021) 193 final. Tidigare faktapromemoria i ärendet: 2015/16:FPM82

Ladda ner:

Haagkonferensen för internationell privaträtt antog den 2 juli 2019 en konvention om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område (2019 års Haagkonvention). Kommissionen föreslår att Europeiska unionen (EU) ska ansluta sig till konventionen och i samband med det avge en särskild förklaring som innebär att EU inte kommer att tillämpa konventionen på domar rörande kommersiella hyresavtal för fast egendom som är belägen inom unionen. EU har exklusiv kompetens på området. Genom EU:s anslutning blir medlemsstaterna bundna av konventionen.

På global nivå har det hittills inte funnits något regelverk för erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. I vad mån en utländsk dom kan erkännas och verkställas beror på regelverket i de enskilda länderna. Genom 2019 års Haagkonvention underlättas möjligheten att erkänna och verkställa privaträttsliga domar globalt.

Regeringen välkomnar förslaget att EU ska ansluta sig till konventionen. Den särskilda förklaringen som kommissionen föreslår och eventuella andra särskilda förklaringar behöver analyseras närmare under det fortsatta förhandlingsarbetet.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.