Faktapromemoria från Infrastrukturdepartementet

Tillfällig förordning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet 2020/21:FPM6

Publicerad

Faktapromemoria gällande Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer med nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet, COM (2020) 568

Ladda ner:

I syfte att möjliggöra för leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster att fortsätta behandla personuppgifter och trafikuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn online föreslår Europeiska kommissionen en förordning som inför ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i eDataskyddsdirektivet för sådan behandling. Eftersom det enda målet med förordningen är att möjliggöra en fortsättning av viss befintlig verksamhet är undantaget begränsat till väletablerad teknik som innan denna förordning träder i kraft brukar användas av leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster i syfte att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn. Den typ av teknik som används ska också vara den minst integritetskränkande i enlighet med den senaste tekniken inom branschen. Förordningen ska gälla till dess permanent lagstiftning har antagits, dock längst till och med den 31 december 2025.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag som är ett steg i riktning mot en effektiv bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på nätet. Enligt regeringen bör det även eftersträvas att till exempel de sedvanliga telekomoperatörerna och leverantörerna av internetanslutningstjänster på sikt har motsvarande möjligheter att motverka spridning av övergreppsmaterial.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.