Faktapromemoria från Infrastrukturdepartementet

Förordning om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur (TEN-E) 2020/21:FPM68

Publicerad

Faktapromemoria gällande Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur och om upphävande av förordning (EU) nr 347/2013, COM (2020) 824

Ladda ner:

Den 15 december 2020 presenterade kommissionen ett förslag till reviderad förordning om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur (TEN-E), samt upphävande av den tidigare förordningen från 2013. Detta för att anpassa förordningen till målsättningarna i den gröna given och målet om klimatneutralitet till 2050.

Kommissionen föreslår en uppdatering av de infrastrukturkategorier som ligger till grund för urval av projekt av gemensamt intresse (PCI). Dessa projekt kan eventuellt få EU-finansiering från fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility - CEF). I förslaget stryks stödet för infrastruktur inom olja och naturgas, samt tre nya kategorier inrättas för vätgasinfrastruktur, elektrolysörer, samt smarta gasnät. Förordningen föreslår  också en ny prioriterad infrastrukturkorridor för havsbaserat elnät, som ska bidra till ökad havsbaserad förnybar energiproduktion.

Regeringen välkomnar revideringen av TEN-E-förordningen för att anpassa den till den gröna given och målet om klimatneutralitet senast 2050. Regeringen välkomnar särskilt att infrastrukturkategorin för olja och gas är borttagen.

Regeringen välkomnar även att vätgas och elektrolysörer anges som nya infrastrukturkategorier och havsbaserad förnybar energi inkluderas som en ny infrastrukturkorridor.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.