Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Förordning om digitalt utbyte av information om terroristbrottslighet 2021/22:FPM39

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets förord­ning om ändring av Europa­parla­mentets och rådets förord­ning (EU) 2018/1727 och rådets beslut 2005/671/RIF vad gäller digitalt infor­mations­utbyte i terrorism­ärenden, COM(2021) 757 final.

Ladda ner:

Eurojust har till uppgift att förbättra sam­ordningen och sam­arbetet mellan de natio­nella rättsliga myndig­heterna inom EU i brotts­utred­ningar som rör grov gräns­över­skridande brotts­lighet, inklusive terrorist­brotts­lighet. År 2005 antogs ett råds­beslut som fastslår att med­lems­staterna ska dela informa­tion om terrorist­brotts­lighet med bl.a. Euro­just. År 2019 inrät­tades Eurojusts terrorism­bekämp­nings­register i syfte att förbättra informations­utbytet mellan EU:s medlems­stater i utred­ningar och åtal som rör terrorist­brotts­lighet. Kom­missionen föreslår nu att den rättsliga regle­ringen om de natio­nella myndig­heternas skyldig­heter att dela informa­tion som rör terrorist­brottslighet med Eurojust och som rör terrorism­bekämp­nings­registret förs in i Euro­just­förord­ningen sam­tidigt som de nationella myndig­heternas skyldig­heter tydlig­görs t.ex. när det gäller vilken typ av informa­tion de ska överföra till Euro­just och när det ska ske. Syftet är att för­bättra Eurojust möjlig­heter att mer effek­tivt kunna identifi­era länkar mellan utred­ningar och ge proaktiv feed­back till de natio­nella myndig­heterna. Den natio­nella myndig­heten ska enligt för­slaget inte föra över informa­tion till Euro­just om myndig­heten bedömer att det skulle kunna äventyra pågående utred­ningar, en enskilds säkerhet eller strida mot väsent­liga säkerhets­intressen i den berörda medlems­staten.

Kom­missionen föreslår även vissa ändringar i Euro­just­förord­ningen i syfte att uppdatera Euro­justs ärende­hanterings­system. Det inklu­derar även att s.k. sam­band­åklagare från tredje­land som är poste­rade vid Eurojust ska få tillgång till systemet. En annan del av förslaget avser införandet av säkra digiala kommu­nika­tions­kanaler mellan de natio­nella myndig­heterna och Eurojust i syfte att förbättra säker­heten i informa­tions­utbytet.

Regeringen välkomnar att Eurojusts förut­sätt­ningar att stödja medlems­staternas arbete med att bekämpa terrorist­brotts­lighet och annan grov brotts­lighet för­bättras.  Utred­ningar om terrorist­brottslighet är dock ofta särskilt känsliga och det är därför viktigt att nationella myndig­heter har möjlig­het att inte dela informa­tion med Eurojust t.ex. om myndig­heten bedömer att över­lämnandet skulle äventyra en utred­ning eller enskildas säkerhet eller strida mot väsent­liga säkerhets­intressen i den berörda medlems­staten. Regeringen anser att even­tuella nya uppgifter och åtaganden som inne­bär kostnader ska finansi­eras genom ompriori­teringar av medel inom beslutade ramar i den fleråriga budget­ramen (MFF). Eventuellt ökade kostnader på stats­budgeten ska finansi­eras inom befint­liga ramar inom berörda utgifts­områden

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...