Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Rådsbeslut om provisoriska nödåtgärder till förmån för Lettland, Litauen och Polen 2021/22:FPM43

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till ett råds­beslut om proviso­riska nöd­åtgärder till förmån för Lettland, Litauen och Polen, COM(2021) 752.

Ladda ner:

Den 1 december 2021 presen­terade kom­missionen ett förslag till råds­beslut om proviso­riska nöd­åtgärder till förmån för Lettland, Litauen och Polen. Det gjordes med anledning av till­ström­ningen av tredje­lands­med­borgare vid EU:s gräns mot Belarus som organi­serats av den bela­rusiska regimen för politiska ändamål. Förslaget innebär att de berörda medlems­staterna ges möjlig­het att tillfälligt inrätta ett särskilt förfarande för migrations- och asyl­hantering för att hantera den rådande situationen. Förslaget omfattar även operativt stöd.

Regeringen välkomnar förslaget till rådsbeslut. Tillsam­mans med de övriga stöd­åtgärder som EU har vidtagit och vidtar kan de föreslagna åtgär­derna hjälpa de berörda medlems­staterna att hantera den nuvarande situa­tionen på ett kontrol­lerat och effektivt sätt samtidigt som det säker­ställs att grund­läggande rättig­heter och inter­natio­nella skyldig­heter respek­teras. Det är också viktigt att det stöd som EU-byråerna kan ge utnyttjas fullt ut.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.