Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Förordning om bemötande av situationer av instrumentalisering på migrations- och asylområdet 2021/22:FPM51

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets förord­ning om bemötande av situa­tioner av instru­mentali­sering på migrations- och asylområdet, COM(2021) 890.

Ladda ner:

Kommissionen presen­terade den 14 december 2021 ett förslag till förord­ning om bemötande av situa­tioner av instru­mentali­sering på migrations- och asylområdet. Bak­grunden till förslaget är att det inte kan ute­slutas att fler tredje­länder än Belarus i fram­tiden försöker utföra hybrid­attacker mot EU genom att utnyttja migranter i syfte att destabili­sera unionen. Förslaget innebär att medlems­stater som utsätts för en sådan attack ges möjlig­het att till­fälligt inrätta ett särskilt nöd­för­farande för migrations- och asylhantering för att hantera situa­tionen. Förslaget omfattar även soli­daritets­åtgärder och operativt stöd från EU:s byråer. 

Regeringen välkomnar förslaget till förord­ning. De före­slagna åtgär­derna kan hjälpa utsatta medlems­stater att bemöta situa­tioner av instru­mentali­sering på migrations- och asylområdet på ett kontrol­lerat och effektivt sätt sam­tidigt som det säker­ställs att grund­läggande rättig­heter och inter­natio­nella skyldig­heter respek­teras. Det är också viktigt att det stöd som andra medlems­stater och EU-byråerna kan erbjuda utnyttjas fullt ut.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.