Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Prüm II 2021/22:FPM50

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets förord­ning om auto­matiserat informa­tions­utbyte för brotts­bekäm­pande samarbete (“Prüm II”), ändring av råds­beslut 2008/615/RIF och 2008/616/RIF och Europa­parla­mentets och rådets förordningar (EU) 2018/1726, 2019/817 och 2019/818, COM(2021) 784.

Ladda ner:

Förslaget inne­bär en moderni­sering och bredd­ning av det existe­rande automati­serade informa­tions­utbytet enligt ”Prüm­råds­besluten” från 2008. Utöver DNA-, finger­avtrycks- och fordons­register­uppgifter ska medlems­staterna ges tillgång till att söka i varandras register med ansikts­bilder och viss polis­register­information. Förslaget omfattar även ett harmoni­serat förfarande och mini­mikrav på utbytet av komplet­terande informa­tion efter en verifierad sökträff. Den decentra­liserade lösningen för utbytet ersätts med centrala routrar hos eu-LISA och Europol som förenklar och ström­linje­formar utbytet och skapar inter­opera­bilitet med EU:s gemen­samma it-system för gränser och säkerhet. Europol ska inklu­deras i sam­arbetet och data­skydds­reglerna ska anpassas till EU:s nya data­skydds­lag­stiftning.

Regeringen välkomnar och stödjer ambit­ionen bakom förslaget. En ökad auto­matisering är en viktig förut­sättning för ett effektivare informa­tions­utbyte. Gemen­samma standarder och harmoni­serade arbets­processer är viktiga inslag i detta men till­närm­ning av processer bör ske genom att reglera minimi­nivåer för funktiona­litet snarare än genom detalj­reglering. Integritets- och dataskydds­frågorna är centrala och regeringen kommer att bevaka dessa frågor i den fortsatta diskussionen.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.