Hoppa till huvudinnehåll

Planen REpowerEU samt meddelande om el- och gasmarknaden 2021/22:FPM102

Publicerad

Faktapromemoria gällande planen REpowerEU samt meddelande om el- och gasmarknaden.

Ladda ner:

Den 18 maj presenterade EU-kommissionen ett meddelande om REPowerEU-planen, med förslag på åtgärder i syfte att fasa ut EU:s beroende av energiimport från Ryssland så fort som möjligt. Planen inkluderar ett lagstiftningsförslag med förslag till revideringar i direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda, samt direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet.

Kommissionen föreslår bland annat att målet för andelen förnybar energi i EU till 2030 höjs från kommissionens nuvarande förslag om 40 procent till 45 procent och att målet för energieffektivisering till 2030 höjs från kommissionens nuvarande förslag om 9 procent till 13 procent.

Kommissionen föreslår vidare krav på installation av solenergianläggningar på vissa byggnader. Kommissionen föreslår också ett reviderat tillstånds-förfarande för förnybar energi som innebär att medlemsstaterna ska identifiera och miljöbedöma områden där anläggningar och distributionsnät snabbt kan få nödvändiga tillstånd utan individuell miljöbedömning.

REPowerEU-paketet omfattar även fyra meddelanden, utan lagstiftningsförslag, om solenergi, energibesparing, el- och gasmarknaden, liksom om internationellt energisamarbete. Vidare innehåller paketet ett förslag till förordning för REPowerEU-planens genomförande inom faciliteten för återhämtning och resiliens.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag med möjliga åtgärder för att minska beroendet av import av ryska fossila bränslen.

Regeringen välkomnar också den höjda ambitionsnivån och anser att högre mål för energieffektivitet och förnybar energi på EU-nivå är angeläget. Regeringen anser dock att alla medlemsstater måste bidra till målen och avser verka för att Sveriges nationella bidrag till EU-målet om förnybar energi inte blir högre än vad som krävs för att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045. Utsläppsminskningar bör främjas, därför avser regeringen verka för att de nationella energieffektiveringsbidragen förblir indikativa för att inte begränsa en ökad elektrifiering.

Regeringen är positiv till att energieffektivisering får en ökad roll i minskningen av fossila bränslen och att ”energieffektivisering först”-principen beaktas, men avser också verka för att regelverket för energieffektivisering inte hindrar teknikskiften som kräver en ökad elektrifiering.  

Regeringen är generellt positiv till kortare tillståndsprocesser. Regeringen ser att utpekande av fokusområden kan undersökas. Viktigt är dock att eventuella förslag utformas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, samt att regelverket medger en rättssäker och effektiv prövning där relevanta intressen kan vägas mot varandra och där man tar hänsyn till varje medlemsstats nationella förutsättningar. Förslagen ska syfta till att förena försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Det är också viktigt att konsekvenserna av att flytta miljöbedömningen från projektskede till strategiska övergripande beslut granskas så att systemet blir mer effektivt än nuvarande miljöprövningssystem.

Delar av REPowerEU-planen kommer troligen att förhandlas under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd den 1 januari till och med den 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...