Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Finansdepartementet

Förordning om europeiska miljöräkenskaper 2021/22:FPM119

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 vad gäller införandet av nya moduler för miljöräkenskaper, COM(2022) 329 final

Ladda ner:

Den 11 juli 2022 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper. Kommissionen föreslår att det ska läggas till tre obligatoriska moduler i miljöräkenskapsramverket: skogsräkenskaper, räkenskaper över miljösubventioner och liknande transfereringar samt ekosystemräkenskaper. Syftet med ändringen är att bättre möta användarbehoven inom dessa områden, inte minst vad gäller uppföljningen av den europeiska gröna given.

Regeringen är positiv till att nya moduler införs. Regeringens övergripande målsättning för statistikområdet är ändamålsenliga bestämmelser som resulterar i statistik av god kvalitet och som inte innebär någon risk för betydligt ökade kostnader eller administrativa bördor. Regeringen anser att vissa delar i de föreslagna modulerna för skogsräkenskaper och ekosystemräkenskaper innebär en sådan risk. Dessa delar bör inte göras obligatoriska för medlemsstaterna att ta fram, utan fortsätta att utvecklas på frivillig basis. Vidare anser regeringen att den föreslagna utökade befogenheten till kommissionen att anta delegerade akter vad gäller ekosystemräkenskapernas monetära värden bör utgå.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...