Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

EU:s ståndpunkt vid översyn av regelverket för exportkrediter, 2022/23:FPM5 2022/23:FPM5

Publicerad

Faktapromemoria gällande EU:s ståndpunkt vid översyn av regelverket för exportkrediter.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen företräder EU vid möten mellan parterna i konsensusöverenskommelsen och i deras skriftliga förfaranden för beslutsfattande. Alla beslut om ändring av konsensusöverenskommelsen fattas enhälligt. EU:s ståndpunkt antas av rådet och diskuteras av medlemsstaterna i rådets arbetsgrupp för exportkrediter.

Det planerade beslutet är resultatet av förhandlingar mellan parterna i konsensusöverenskommelsen om modernisering av dess regler. Det är nödvändigt att ändra konsensusöverenskommelsen på grund av att det aldrig har gjorts någon omfattande översyn av huruvida reglerna är lämpliga med tanke på de villkor som råder idag. Parterna vill säkerställa att det råder lika villkor för statsstöd till exportfinansiering, ta itu med konkurrensproblem med icke-parter i den globala handelsfinansieringen och förenkla reglerna i konsensusöverenskommelsen. Dessa moderniserade regler ska stärka EU-exportörernas globala konkurrenskraft och därmed avsevärt bidra till den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i unionen.

Regeringen anser att EU ska driva på för att de internationella regelverken för bl.a. exportkrediter och annan offentlig handelsfinansiering för att stärka exportörernas globala konkurrenskraft och därmed bidra till den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i unionen. Regeringen har målsättningen att få fler länder att göra åtaganden i linje med Sveriges. Regeringens bedömning är att kommissionens förslag utgör ett välmotiverat steg mot att det internationella regelverket för exportkrediter i större utsträckning ska styra mot en jämnare spelplan för statsstödda exportkrediter och öka EU:s globala konkurrenskraft. Förhoppningen är att förslaget kan möjliggöra en överenskommelse mellan parterna och att dessa sedan omsätter reglerna i praktiska åtgärder.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.