Faktapromemoria från Socialdepartementet

Den europeiska vård- och omsorgsstrategin 2022/23:FPM2

Publicerad

Faktapromemoria gällande 2022/23:FPM2.

Ladda ner:

Kommissionens europeiska vård- och omsorgsstrategi lyfter utmaningar och potentiella lösningar inom vården och omsorgen, i syfte att öka tillgången till tillgänglig vård och omsorg till överkomliga priser och av god kvalitet i medlemsstaterna. Strategin spänner över hela livscykeln, från förskoleverksamhet och barnomsorg till långvarig vård och omsorg för äldre, och den berör både personer som vårdar och vård- och omsorgstagare. Den är ett meddelande och innehåller inga förslag på bindande lagstiftning.

Strategin beskriver åtgärder för att förbättra vård och omsorg som viktigt för jämlikheten och jämställdheten i samhället, eftersom det är de mest utsatta som löper störst risk att gå miste om vård- och omsorgstjänster. Otillräckliga vård- och omsorgstjänster är därtill ett stort hinder för kvinnor att delta på arbetsmarknaden. Strategin beskriver också hur vård- och omsorgsyrkena, där merparten av de anställda är kvinnor, behöver få bättre arbetsvillkor och löner samtidigt som möjligheterna till omskolning och vidareutbildning behöver stärkas för att minska arbetskraftsbristen i sektorn. Mer stöd till anhörigvårdare förespråkas, liksom ökade investeringar i vård och omsorg. Slutligen uppmanas medlemsstaterna att, med stöd från kommissionen, utveckla gemensamma ramverk för datainsamling, rapportering och utvärdering.

Tillsammans med strategin presenterar kommissionen två förslag till rådsrekommendationer: en översyn av Barcelonamålen om förskoleverksamhet och barnomsorg samt en med fokus på tillgång till långvarig vård och omsorg till överkomliga priser och av god kvalitet. Rekommendationerna bygger på strategin och tillhandahåller politiska ramar för att driva på reformer och investeringar på nationell, regional och lokal nivå.

Regeringen stödjer kommissionens ansats till en bred omsorgsstrategi och ser positivt på att utmaningar och möjligheter inom förskoleverksamhet och barnomsorg samt långvarig vård och omsorg lyfts fram.

Förslaget kommer troligen att behandlas under Sveriges EU-ordförandeskap den 1 januari till och med den 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.