Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Rådets rekommendation om en samordnad ansats för resor till union under covid-19-pandemin 2022/23:FPM16

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till rådets rekom­mendation om en sam­ordnad strategi för resor till unionen under covid-19-pandemin och om ersät­tande av rådets rekom­mendation (EU) 2020/912, COM(2022) 680 final

Ladda ner:

I början av covid 19-pandemin införde medlems­staterna olika restrik­tioner gällande inresa från länder utanför EU. Det fick kom­missionen att föreslå en råds­rekom­menda­tion för att samordna medlems­staterna och så små­ningom inleda ett succes­sivt lyftande av restrik­tioner. Råds­rekom­menda­tionen har där­efter upp­daterats vid behov och en regel­bunden över­syn har gjorts av den lista av länder undan­tagna inrese­restrik­tioner som finns bilagd till råds­rekom­menda­tionen. Utöver listan med länder finns en lista med kate­gorier av resenärer som också är undan­tagna.

Med ett nytt läge i EU och globalt, där vaccina­tions­graden stigit på senare tid, ser kom­missionen behov av att ersätta råds­rekom­menda­tionen med en ny. Kom­missionen före­slår därför att alla restrik­tioner lyfts, att länder­listan stryks och att man övergår till en person­baserad ansats. Regeringen är positiv till förslaget och välkomnar strykningen av länder­listan och över­gången till den person­baserade ansatsen.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.