Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Rådets rekommendation om en samordnad ansats för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin 2022/23:FPM17

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till rådets rekom­mendation om ändring av rekom­mendation (EU) 2022/107 om en sam­ordnad strategi för att under­lätta säker fri rörlig­het under covid-19-pandemin, COM(2022) 681 final

Ladda ner:

För att sam­ordna de inrese­restrik­tioner som medlems­staterna införde uni­lateralt för resor inom EU under covid-19-pan­demin antog rådet, på kom­missionens förslag, under 2020 en råds­rekom­mendation. Råds­rekom­menda­tionen har där­efter ersatts, efter­som det epidemio­logiska läget för­ändrats och EU infört ett digitalt covid­intyg. Kom­missionen föreslår nu nya ändringar av råds­rekom­menda­tionen för att ytter­ligare anpassa den efter rådande situation. Bland annat görs frånvaron av restrik­tioner till norm. Vid en för­värrad situa­tion bör däremot medlems­staterna införa restrik­tioner. Den trafik­ljuskarta som funnits tidigare stryks. Till de kategorier av rese­närer som omfattas av undan­tag läggs bland annat diplo­mater, hjälp­arbetare och militär till, för att beakta läget i EU:s grann­skap och harmoni­sera råds­rekom­menda­tionen med den om restrik­tioner gällande inresa från tredje­land till EU. Regeringen är positiv till förslaget. Regeringen välkomnar att frånvaron av restrik­tioner blir norm och att för­slaget anpassas till rådande läge och medlems­staternas praxis.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.