Faktapromemoria från Justitiedepartementet

EU:s handlingsplan mot olaglig handel med kulturföremål 2023-2025 2022/23:FPM49

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén, COM(2022) 800.

Ladda ner:

Illegal handel med kulturföremål är en världsomspännande, omfattande och lukrativ verksamhet för kriminella. I såväl EU:s säkerhetsstrategi 2020–2025 som EU:s strategi för att bekämpa organiserad brottslighet 2021–2025 framhålls att denna typ av brottslighet kräver ett samordnat svar. Kommissionen har därför presenterat en handlingsplan med det syftet.

Handlingsplanen är indelad i fyra huvudområden; 1) Förebyggande och upptäckt av kulturarvsbrott, 2) Ökad kapacitet för brottsbekämpande och rättsliga myndigheter, 3) Ökat internationellt samarbete, samt 4) Ökat stöd från nyckelaktörer för att skydda kulturföremål. För vart och ett av dessa områden anger handlingsplanen ett antal konkreta åtgärder som kommissionen avser att genomföra eller som medlemsstaterna uppmanas att vidta.

Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att stödja handlingsplanen och främja dess genomförande.

Regeringen är generellt positiv till handlingsplanen. Meddelandet kommer att behandlas under Sveriges EU-ordförandeskap den 1 januari till och med den 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.