Faktapromemoria från Finansdepartementet

Ändringsdirektiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 8) 2022/23:FPM52

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning, COM(2022) 707.

Ladda ner:

Förslaget innehåller förändringar av befintliga regler gällande utbyte av information och administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Förslaget utvidgar även tillämpningsområdet för direktivet avseende automatiskt utbyte av information till att gälla information rapporterad av en rapporteringsskyldig leverantör av kryptotillgångstjänster. Reglerna om åtgärder för kundkännedom, rapporteringskrav och andra regler som ska tillämpas på rapporteringsskyldiga leverantörer av kryptotillgångstjänster är baserade på OECD:s regelverk för rapportering av kryptotillgångar.

Regeringen välkomnar arbete som syftar till att förhindra skatteflykt, skatteundandragande, aggressiv skatteplanering och skadlig skattekonkurrens. Regeringen är därför positiv till det övergripande syftet med förslaget, nämligen att säkerställa att korrekt beskattning kan ske i så hög grad som möjligt och att även i övrigt stärka det administrativa samarbetet på skatteområdet.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.