Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet

Rekommendationer om digital utbildning och digital kompetens 2022/23:FPM85

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till rådets rekommendation om de viktigaste möjliggörande faktorerna för framgångsrik digital utbildning och förslag till rådets rekommendation om att förbättra utbudet av digitala färdigheter i utbildningen.

Ladda ner:

Den 18 april 2023 presenterade kommissionen två förslag till rådsrekommendationer om digital utbildning och digital kompetens. Rådsrekommendationen om de viktigaste möjliggörande faktorerna för en framgångsrik digital utbildning handlar bl.a. om att ta helhetsgrepp för att stärka samarbetet mellan olika sektorer, myndigheter och andra intressenter inklusive den privata sektorn samt om att säkerställa nödvändiga investeringar i infrastruktur och kompetensutveckling. Rådsrekommendationen om att förbättra utbudet av digital kompetens i utbildningen handlar bl.a. om att komma överens om nationella strategier för digitalisering inom utbildning samt om att erbjuda studerande på samtliga nivåer likvärdiga möjligheter att utveckla digital kompetens. 

Nedan redogörs för regeringens övergripande ståndpunkter i fråga om de två föreslagna rådsrekommendationerna om digital utbildning och digital kompetens. I ett senare skede, när förhandlingarna pågår, avser regeringen att utveckla ståndpunkterna närmare. Regeringens ståndpunkt är att digitaliseringen kan effektivisera och bidra till ökad tillgänglighet vilket skapar förutsättningar för ett utvecklat samhälle. Digital kompetens är central för näringslivets konkurrenskraft. Kommissionen föreslår att medlemsstaterna ska se till att barn och föräldrar får stöd i att utveckla digital kompetens och att bättre förstå digitaliseringens möjligheter och risker. Regeringen betonar dock vikten av att digitala verktyg enbart används på ett genomtänkt vis och att det underbyggs av forskning och beprövad erfarenhet, samt vikten av en återhållsam och enbart motiverad användning av digitala verktyg för barn och elever i yngre åldrar. 

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.