Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Meddelande om granskning av viseringsfria länder 2022/23:FPM100

Publicerad

Faktapromemoria gällande med­delande från kom­missionen till Europa­parla­mentet och rådet om över­vak­ningen av EU:s system för viserings­frihet, COM(2023) 297

Ladda ner:

Suspenderings­mekanismen innebär att EU tillfälligt kan upphäva viserings­friheten för ett tredje­land när migrations- eller säkerhets­risker uppstår. Mot bakgrund av olika migrations­utmaningar har diskus­sioner förts på EU-nivå kring suspen­derings­meka­nismens brister och en eventuell revidering av meka­nismen. Kom­missionen presen­terade den 30 maj 2023 ett med­delande om gransk­ning av viserings­fria länder som inne­håller ett antal förslag kring hur meka­nismens huvud­sakliga bestånds­delar kan ses över. Med­delandet är ett konsultations­underlag för med­lag­stiftarna inför att ett lag­förslag ska presen­teras under hösten 2023.

Regeringen välkomnar kom­missionens med­delande om gransk­ning av viserings­fria länder.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.