Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Förordning med komplet­terande förfarande­regler i gränsöver­skridande ärenden enligt dataskyddsförordningen 2022/23:FPM124

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets förordning om fast­ställande av ytter­ligare förfarande­regler avseende verk­ställig­het av förord­ning (EU) 2016/679, COM(2023) 348.

Ladda ner:

I data­skydds­förord­ningen¹ finns regler kring förfarandet i ärenden som rör gräns­över­skridande behand­ling av person­uppgifter, dvs. sådana ärenden som påverkar enskilda i flera medlems­stater och där fler än en medlems­stats tillsyns­myndig­het därför är involverad. Kom­missionen har före­slagit en ny förord­ning med komplet­terande bestäm­melser om de administ­ra­tiva förfaranden som tillsyns­myndig­heterna ska tillämpa i dessa ärenden, i syfte att effektivi­sera och harmoni­sera hante­ringen. Förslaget inne­håller bestäm­melser om bl.a. sam­arbetet mellan tillsyns­myndig­heterna, rättig­heter för parterna under utred­ning och klaganden och konfi­dentialitet. Regeringen välkomnar en reform som förbättrar effektivit­eten i gräns­överskrid­ande förfaranden enligt data­skydds­förord­ningen. Det är dock viktigt att en sådan reglering respek­terar medlems­staternas skilda förvalt­nings­modeller och inte inverkar på nationella grund­lagar och förvalt­nings­rätt eller på tillsyns­myndig­hetens prioriteringar. Det är därför viktigt att regleringen inte blir mer långt­gående eller detaljerad än vad som är påkallat med hänsyn till dess syfte.


¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behand­ling av person­uppgifter och om det fria flödet av sådana upp­gifter och om upp­hävande av direktiv 95/46/EG (allmän data­skydds­förordning).

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.