Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Gruppen av stater mot korruption (Greco) har följt upp Sveriges åtgärder för att förebygga korruption

Publicerad

Sverige har tillträtt Europarådets konventioner mot korruption och är medlem av Greco, Europarådets organ för att följa upp efterlevnaden av konventionerna. Greco utvärderar ländernas konkreta åtgärder i en rapport med fakta, analys och rekommendationer till åtgärder. Greco har nu följt upp de 15 rekommendationer som lämnades till Sverige 2019.

Rekommendationerna gäller den femte utvärderingsrundan, där Polismyndigheten och den högsta verkställande politiska nivån granskats. Rekommendationerna innebär att Sverige på olika sätt ska vidta åtgärder för att utveckla arbetet för att stärka öppenheten, integriteten och ansvarsskyldigheten i de granskade sektorerna, i syfte att förebygga korruption. I uppföljningen anses Sverige ha genomfört nio av de 15 rekommendationerna och av återstående rekommendationer bedömer Greco att tre delvis har genomförts. 

Greco berömmer Polismyndighetens arbete för att genomföra samtliga rekommendationer som myndigheten tilldelats. Polismyndigheten har bland annat implementerat en ny uppförandekod, förbättrat den interna utbildningen inom det korruptionsförebyggande arbetet, infört effektiva system för bedömning och uppföljning av bisysslor samt etablerat en visselblåsarfunktion inom myndigheten. 

Vad gäller den högsta verkställande politiska nivån konstaterar Greco att Sverige har gjort framsteg, men att det finns åtgärder som återstår att genomföra för att stärka öppenheten och integriteten. Sverige ska därför senast den 30 juni 2024 återrapportera till Greco vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra de kvarstående rekommendationerna. 

Att motverka korruption i alla dess former är en prioriterad fråga för regeringen. Regeringens arbete handlar bland annat om följande:

  • En ny nationell handlingsplan mot korruption håller på att tas fram, som ger Sverige bättre förutsättningar att samordna insatserna mot korruption.
  • Utredningen om övergångsrestriktioner i offentlig verksamhet överlämnade i slutet av augusti 2023 sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår bland annat restriktioner vid övergång från offentlig till annan verksamhet i syftet att stärka förtroendet för det allmänna genom att förebygga att intressekonflikter uppstår. Betänkandet bereds för närvarande i Regeringskansliet.
  • Regeringen tillsatte i somras en parlamentariskt sammansatt kommitté som utöver frågor om insyn och transparens i finansieringen av politiska partier bland annat ska ta ställning till om en reglering med krav på transparens i fråga om kontakter mellan politiska beslutsfattare och lobbyister bör införas och hur den i så fall bör utformas och administreras. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2025. 

Därutöver avser regeringen att i höst tillsätta en straffrättslig utredning som ska se över korruptionsbrotten och tjänstefelsansvaret. 

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl