Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Efterkontroller i utlandet – ett komplement till exportkontrollen på krigsmaterielområdet

Publicerad

Efterkontroller i utlandet försättsblad

Faktablad

Efterkontroller i utlandet är ett komplement till strikt exportkontroll och slutanvändaråtaganden för att motverka att exporterad försvarsmateriel säljs vidare till någon annan mottagare än den som angivits i avtalet i samband med exporten.

Ladda ner:

Systemet med efterkontroller träder ikraft den 1 mars 2022 och kommer att utvärderas senast tre år efter det att det första verifikationsbesöket har genomförts.

Frågor besvaras av UD:s enhet för nedrustning och icke-spridning (UD-NIS) eller Inspektionen för strategiska produkter (ISP).