Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens dom (2016-03-23) i målet F.G. mot Sverige

Publicerad

Europadomstolen har i en dom prövat Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till domen i fulltext samt en sammanfattning av domen.

Sammanfattning av domen

Målet rörde frågan om det skulle innebära en kränkning av artikel 2 och 3 i Europakonventionen att utvisa klaganden till hemlandet (Iran) med hänsyn till klagandens politiska verksamhet i Iran och konvertering till kristendomen i Sverige.

Klaganden ansökte om asyl i Sverige år 2009. Hos Migrationsverket uppgav han att konverteringen var något personligt och att han inte ville åberopa det som asylskäl. Migrationsverket avslog ansökan och beslutade att utvisa honom till hemlandet. Migrationsdomstolen avslog senare ett överklagande av Migrationsverkets beslut och Migrationsöverdomstolen meddelade inte prövningstillstånd. Klaganden anförde därefter hinder mot verkställighet och åberopade sin konvertering som grund. Migrationsverket beviljade inte ny prövning då konverteringen inte ansågs vara en ny omständighet. Migrationsdomstolen avslog senare ett överklagande av beslutet och Migrationsöverdomstolen meddelade inte prövningstillstånd.

Europadomstolen (kammare) meddelade dom den 16 januari 2014 och fann, med fyra röster mot tre, att en utvisning inte skulle innebära en kränkning av Europakonventionen. Klaganden begärde att målet skulle prövas av domstolen i stor sammansättning (Grand Chamber), som den 2 juni 2014 beslutade att bevilja denna begäran. Regeringen begärde att målet skulle skrivas av då utvisningsbeslutet preskriberats.

Grand Chamber meddelade dom den 23 mars 2016 och beslutade, med sexton röster mot en, att avslå regeringens begäran om avskrivning. I sak fann Grand Chamber enhälligt att en utvisning inte skulle innebära en kränkning av artikel 2 och 3 i Europakonventionen med hänsyn till klagandens politiska verksamhet i Iran. Grand Chamber fann dock enhälligt att en utvisning skulle innebära en kränkning av artikel 2 och 3 i Europakonventionen om de svenska myndigheterna inte gjorde en ny och fullständig bedömning av klagandens konvertering. Genom domen förpliktades Sverige att till klaganden utge ersättning för rättegångskostnader.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.