OECD

Uppdaterad

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har sedan starten 1961 bidragit till tillväxt, sysselsättning och ökad levnadsstandard både i medlemsländerna och i omvärlden.

Organisationen arbetar med statistik och analys samt jämför och granskar sina 37 likasinnade medlemsländer. Organisationen är även ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte. Organisationens gedigna kunskaper inom alla områden som påverkar ekonomisk utveckling fyller ett behov på ett sätt som aldrig skulle kunna göras av ett enskilt land.

Utrikesdepartementet är huvudman och har samordningsansvaret för OECD-frågorna i Regeringskansliet. Det innebär att UD ska verka för tydliga prioriteringar och en samstämmig svensk politik i OECD. Varje departement ansvarar för det löpande OECD-arbetet, inklusive prioriteringar, inom departementets eget sakområde.

Svenska intressen inom OECD

De svenska prioriteringarna för OECD-arbetet avspeglar regeringens mål att nå lägst arbetslöshet i EU år 2020 och bidra till ekonomisk tillväxt med ett starkt fokus på hållbar utveckling. Även utmaningar som identifieras i svensk politik för global utveckling utgör en utgångspunkt för svenska prioriteringar.

Sverige har begärt och dragit nytta av bl.a. ett flertal landgranskningar inom olika områden, en rapportom omställningen till en lågfossilekonomi; rapporter om arbetsmarknadsintegration; utveckling av databaser och index över tjänster och handel; studier inom utbildningsområdet (PISA, TALIS, PIAAC m.m.) riktlinjer för statligt ägda företag, analyser om t.ex. globala värdekedjor och näringslivsdynamik, samt Economic Outlook. Därutöver bidrar Sverige i OECD:s löpande arbete genom olika kommittéer och arbetsgrupper.

Ett antal viktiga sakfrågor har identifierats av Sverige inom:

  • Ekonomisk tillväxt och sysselsättning
  • Handel och investeringar, företagens sociala ansvar och kamp mot korruption
  • Hållbar global utveckling, inkl. miljö, klimat och energi