Kommenterad dagordning från Socialdepartementet

Kommenterad dagordning inför rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor 29 mars 2022 Diarienummer: S2022/01728

Publicerad

På EPSCO-rådets möte den 29 mars 2022 finns bland annat följande punkter på dagordningen:

Ladda ner:

  • Covid-19: kommande utmaningar i EU:s strategi för vaccinsolidaritet
  • EU:s insatser mot sällsynta sjukdomar, en första praktisk tillämpning av folkhälsounionen?
  • Övriga frågor

a) Ukraina: rapport om hälsoläget och det humanitära läget

b) Rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar om ett internationellt avtal om förebyggande av samt beredskap och insatser vid pandemier och om kompletterande ändringar av det internationella hälsoreglementet (2005)

c) Ministermöten som anordnas av det franska ordförandeskapet

d) Aktuella lagstiftningsförslag (offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) Förordningen om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 1082/2013/EU