Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheter med flera

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Det finns även ett antal stiftelser och andra organisationer som har bildats av staten eller som staten har inflytande över.

Myndigheter med flera

Totalt 330 träffar.

 • AB Göta kanalbolag (Götakanal)

  AB Göta kanalbolag ska driva och förvalta Göta kanal så att dess värde, såväl som kulturhistoriskt byggnadsverk som turistattraktion, vidmakthålls. Göta kanal är i dag en av de viktigaste motorerna inom svensk besöksnäring med mer än tre miljoner besökare årligen.

 • Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum

  Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum har till ändamål att bland annat bedriva specialmuseiverksamhet för fjällregionen i Sverige. Ájtte är huvudmuseum för den samiska kulturen, specialmuseum för fjällkedjans natur och kultur samt ett informationscentrum för fjällturismen.

 • Akademi för ledarskap och teologi (ALT)

  Akademi för ledarskap och teologi är en enskild utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examen på högskolenivå.

 • Akademiska Hus Aktiebolag (Akademiska Hus)

  Akademiska Hus Aktiebolag äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt studentbostäder. Bolaget spelar en viktig roll för målet att stärka Sverige som kunskapsnation. Som ett ledande fastighetsbolag i framkant bidrar Akademiska Hus också till en hållbar utveckling inom samhällsbyggnadssektorn

 • Aktiebolaget Svensk Bilprovning

  Aktiebolaget Svensk Bilprovning, Bilprovningen, erbjuder fordonsbesiktning och rådgivning av motorfordons trafiksäkerhet, miljöpåverkan och driftsekonomi. Bilprovningen bedriver sedan 2013 en affärsmässig verksamhet i stark konkurrens på en reglerad marknad. Med 106 stationer och 586 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon med ett rikstäckande stationsnät. Under 2022 utförde Bilprovningen ca 1,3 miljoner besiktningar.

 • Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK)

  Aktiebolaget Svensk Exportkredit, SEK, ska på kommersiella grunder bedriva svensk och internationell finansiell verksamhet med syfte att främja verksamhet med svenskt intresse som direkt eller indirekt avser svensk exportindustri, inklusive svensk infrastruktur, och i övrigt stärka det svenska näringslivets internationalisering och konkurrenskraft.

 • Alkoholsortimentsnämnden

  Alkoholsortimentsnämnden prövar vissa beslut som fattas av Systembolaget. Nämnden ska garantera att Systembolagets detaljhandelsmonopol tillämpas i enlighet med vad som gäller om icke-diskriminerande behandling i EU-rätten.

 • Allmänna arvsfonden

  Allmänna arvsfonden ärver de personer som inte efterlämnar make eller närmare släktingar än kusiner, såvida inte de avlidna har skrivit ett testamente som utesluter arvsfonden från arv. Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.

 • Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

  Prövar opartiskt – och utan avgift för parterna – konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.

 • ALMI Företagspartner AB (ALMI)

  Almi Aktiebolag, Almi, ska, som ett komplement till den privata marknaden, medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag. Almis verksamhet omfattar lån, affärsutveckling och riskkapital via dotterbolaget Almi Invest. Syftet med Almis verksamhet är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Verksamheten ska i huvudsak riktas till företagare och företag med lönsamhets- och tillväxtpotential.

 • Andra AP-fonden

  Var och en av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna förvaltar, tillsammans med Sjätte AP-fonden, det fonderade kapitalet inom inkomstpensionssystemet. Fondkapitalet ska förvaltas till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet. Första-Fjärde AP-fondernas uppdrag är att uppnå långsiktigt hög avkastning till låg risk i placeringarna.

 • Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

  Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård prövar frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonalen. Ansvarsnämnden prövar också frågor om återkallelse av legitimation/godkännande för ovan nämnd personal och begränsningar i förskrivningsrätten för veterinärer.

 • Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL)

  Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL, utvecklar, tillverkar och tillhandahåller extemporeläkemedel och lagerberedningar. APL levererar extemporeläkemedel till alla apoteksaktörer på öppenvårdsmarknaden och till slutenvården på likvärdiga och icke diskriminerande villkor.

 • Apoteket AB (Apoteket)

  Apoteket AB erbjuder läkemedel, apoteksprodukter och hälsotjänster som bidrar till ett liv i hälsa. Apoteket verkar på en konkurrensutsatt marknad på affärsmässiga grunder. Verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att en god läkemedelsförsörjning i Sverige främjas.

 • Arbetsdomstolen

  Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

 • Arbetsförmedlingen

  Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2022:811) med instruktion för Arbetsförmedlingen. Där beskrivs bland annat att Arbetsförmedlingen är förvaltningsmyndighet för arbetsmarknadspolitiska frågor och ansvarar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

 • Arbetsgivarverket

  Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga myndigheter och affärsverk. I organisationen ingår också andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

 • Arbetsmiljöverket

  Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer.

 • Arlandabanan Infrastructure AB (Arlandabanan)

  Arlandabanan Infrastructure AB, AIAB, äger och förvaltar Arlandabanan samt upplåter banan och vissa rättigheter för driften av snabbtågspendeln (Arlanda Express) mellan Arlanda flygplats och Stockholm Central. AIAB förvaltar avtal som rör Arlandabanan och svarar för att statens rättigheter och skyldigheter enligt avtalen efterlevs.

Laddar...