Business Sweden

Business Sweden är en organisation som ägs av staten och näringslivet tillsammans och som stöder och främjar svensk export och investeringar i Sverige.

Verksamheten i Sverige bedrivs vid huvudkontoret i Stockholm och av exportrådgivare som lokalt i landets regioner ger råd, informerar och utbildar svenska företag. På huvudkontoret finns export- och investeringsexpertis som förmedlar marknadsinformation och ger rådgivning vid frågor från företag och andra intressenter. Ute i världen finns Business Sweden på drygt 50 kontor och samarbetar med svenska ambassader, konsulat, handelskammare samt andra lokala nätverk till gagn för svenska företags internationalisering.

Business Sweden har två huvudmän, svenska staten och det privata näringslivet i Sverige. Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges allmänna utrikeshandelsförening (SAU).

 

Statliga uppdrag

  • Grundläggande exportservice: Information och svar på förfrågningar; grundläggande exportteknisk rådgivning till små och medelstora företag samt generellt näringslivsfrämjande på för svenska företag intressanta internationella marknader.
  • Småföretagsprogram: De regionala exportrådgivarna som täcker samtliga svenska län erbjuder rådgivning till små och medelstora företag i Sverige, kompetensutveckling för små och medelstora företag, regional exportrådgivning samt information i Sverige om internationella marknader.
  • Riktat exportfrämjande: Särskilda exportförberedande insatser på internationella marknader för små och medelstora företag, riktade främjandeaktiviteter på utvalda marknader, internationell marknadsföring av strategiska branscher samt internationellt upphandlade affärer.
  • Grundläggande investeringsfrämjande: Information och svar på förfrågningar, rapportering om  utländska investeringar globalt och i Sverige, samverkan med samt kompetenshöjande insatser för investeringsfrämjande regionala aktörer i hela Sverige.
  • Riktade investeringsfrämjande insatser. Marknadsföring i utlandet av investeringsmöjligheter i Sverige inom relevanta branscher, kvalificerad information och stöd till utländska investerare i investeringsprocessen, i nära samverkan med regionala och andra relevanta aktörer i hela Sverige.

Företagsspecifik affärsutveckling

  • Konsulttjänster: Business Sweden bedriver uppdragsverksamhet för svenska företag på marknadsmässiga villkor.

Business Swedens webbplats