Ordförklaringar

A

Allmän handling
<p>En handling är allmän om den har kommit in till eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara offentliga och tillgängliga för alla att läsa, om inte sekretess föreligger.</p>
upp

D

Delning
<p>Ett ärende eller förslag från ett statsråd på ett departement sänds ut (delas) till de övriga statsråden och till vissa tjänstemän inom Regeringskansliet för granskning och synpunkter. Se även gemensam beredning.</p>
Departementsserien
<p>Regeringen kan utreda en fråga inom Regeringskansliet. Slutsatser och förslag kan sedan publiceras i Departementsserien (Ds).</p>
upp

F

Förordningsmotiv
<p>I ett förordningsmotiv kan regeringen förklara nya regler i en viss förordning och ge besked om hur förordningen ska tolkas och tillämpas.</p>
upp

G

Gemensam beredning
<p>Om ett regeringsärende berör något annat departements ansvarsområde eller något annat statsråd i det egna departementet ska ärendet beredas i samråd med övriga berörda statsråd. Se även delning.</p>
Grundlag
<p>Lag som gäller statsförvaltning. Sverige har fyra grundlagar: 1974 års regeringsform, 1810 års successionsordning, 1949 års tryckfrihetsförordning och 1991 års yttrandefrihetsgrundlag.</p>
upp

H

Handling
<p>En handling innehåller information av något slag: en text, en bild eller information lagrad på annat sätt, till exempel&nbsp;i en dator. Se även allmän handling.</p>
upp

K

Kabinettssekreterare
<p>Chefstjänsteman i Utrikesdepartementet, likställd med statssekreterare.</p>
Kommittédirektiv
<p>Regeringen kan tillsätta en statlig utredning för att utreda en fråga. Regeringen anger utgångspunkterna för arbetet i ett så kallat kommittédirektiv.</p>
upp

L

Lagrådsremiss
<p>Lagförslag som regeringen eller ett riksdagsutskott skickar till Lagrådet för yttrande.</p>
upp

P

Politiskt sakkunnig
<p>Politiskt anställd i Regeringskansliet som är knuten till ett statsråd.</p>
Proposition
<p>En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag. Vissa propositioner består av förslag till ny lagstiftning. Andra propositioner innehåller mindre eller större ändringar av redan gällande lagar eller förslag till riktlinjer av olika slag.</p>
upp

R

Regeringsförklaring
<p>Statsministerns tal inför riksdagen vid öppnandet av riksmötet. I regeringsförklaringen redovisar statsministern vilka mål regeringen har med sin politik.</p>
Regeringssammanträde
<p>Ett möte där regeringen fattar beslut. Regeringssammanträdena hålls som regel varje torsdag.</p>
upp

S

Skrivelse
<p>En skrivelse är ett meddelande från regeringen till riksdagen om hur man ser på en viss fråga eller hur man har arbetat eller planerar att arbeta med ett visst politikområde. Den innehåller inget förslag till riksdagsbeslut.</p>
Statens offentliga utredningar
<p>Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU.</p>
Statsminister
<p>Statsministern utser statsråden och leder regeringens arbete.</p>
Statsråd
<p>Statsråden&nbsp;ingår i&nbsp;regeringen. Statsråden kallas ibland ministrar.</p>
Statssekreterare
<p>Chefstjänsteman och politiskt anställd i Regeringskansliet. Leder arbetet närmast under departementschefen eller ett annat statsråd i departementet. Ansvarar för planering och samordning.</p>
Sveriges internationella överenskommelser
<p>Sverige ingår varje år ett stort antal internationella överenskommelser (SÖ) med andra stater och internationella organisationer. De förekommer under flera olika benämningar, till exempel traktater, konventioner och protokoll, skatteavtal och informationsutbytesavtal.</p>
upp

U

Utgiftsområde
<p>Utgifterna i statsbudgeten är indelade i utgiftsområden. Områdena&nbsp;framgår av riksdagsordningen.</p>
upp

V

Veckoberedning
<p>Innan ett ärende tas upp på regeringssammanträdet redovisas ärendet för det ansvariga statsrådet vid en så kallad&nbsp;veckoberedning.</p>
upp

Ä

Ärende
<p>I Regeringskansliet finns två typer av ärenden, regeringsärenden och regeringskansliärenden. Exempel på regeringsärenden är förslag till nya lagar. Regeringskansliärenden rör i allmänhet frågor inom Regeringskansliet som till exempel&nbsp;anställningar.</p>
upp