Ordförklaringar

A

Allmän handling

En handling är allmän om den har kommit in till eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara offentliga och tillgängliga för alla att läsa, om inte sekretess föreligger.

upp

D

Delning

Ett ärende eller förslag från ett statsråd på ett departement sänds ut (delas) till de övriga statsråden och till vissa tjänstemän inom Regeringskansliet för granskning och synpunkter. Se även gemensam beredning.

Departementsserien

Regeringen kan utreda en fråga inom Regeringskansliet. Slutsatser och förslag kan sedan publiceras i Departementsserien (Ds).

upp

F

Förordningsmotiv

I ett förordningsmotiv kan regeringen förklara nya regler i en viss förordning och ge besked om hur förordningen ska tolkas och tillämpas.

upp

G

Gemensam beredning

Om ett regeringsärende berör något annat departements ansvarsområde eller något annat statsråd i det egna departementet ska ärendet beredas i samråd med övriga berörda statsråd. Se även delning.

Grundlag

Lag som gäller statsförvaltning. Sverige har fyra grundlagar: 1974 års regeringsform, 1810 års successionsordning, 1949 års tryckfrihetsförordning och 1991 års yttrandefrihetsgrundlag.

upp

H

Handling

En handling innehåller information av något slag: en text, en bild eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator. Se även allmän handling.

upp

K

Kabinettssekreterare

Chefstjänsteman i Utrikesdepartementet, likställd med statssekreterare.

Kommittédirektiv

Regeringen kan tillsätta en statlig utredning för att utreda en fråga. Regeringen anger utgångspunkterna för arbetet i ett så kallat kommittédirektiv.

upp

L

Lagrådsremiss

Lagförslag som regeringen eller ett riksdagsutskott skickar till Lagrådet för yttrande.

upp

P

Politiskt sakkunnig

Politiskt anställd i Regeringskansliet som är knuten till ett statsråd.

Proposition

En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag. Vissa propositioner består av förslag till ny lagstiftning. Andra propositioner innehåller mindre eller större ändringar av redan gällande lagar eller förslag till riktlinjer av olika slag.

upp

R

Regeringsförklaring

Statsministerns tal inför riksdagen vid öppnandet av riksmötet. I regeringsförklaringen redovisar statsministern vilka mål regeringen har med sin politik.

Regeringssammanträde

Ett möte där regeringen fattar beslut. Regeringssammanträdena hålls som regel varje torsdag.

upp

S

Skrivelse

En skrivelse är ett meddelande från regeringen till riksdagen om hur man ser på en viss fråga eller hur man har arbetat eller planerar att arbeta med ett visst politikområde. Den innehåller inget förslag till riksdagsbeslut.

Statens offentliga utredningar

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU.

Statsminister

Statsministern utser statsråden och leder regeringens arbete.

Statsråd

Statsråden ingår i regeringen. Statsråden kallas ibland ministrar.

Statssekreterare

Chefstjänsteman och politiskt anställd i Regeringskansliet. Leder arbetet närmast under departementschefen eller ett annat statsråd i departementet. Ansvarar för planering och samordning.

Sveriges internationella överenskommelser

Sverige ingår varje år ett stort antal internationella överenskommelser (SÖ) med andra stater och internationella organisationer. De förekommer under flera olika benämningar, till exempel traktater, konventioner och protokoll, skatteavtal och informationsutbytesavtal.

upp

U

Utgiftsområde

Utgifterna i statsbudgeten är indelade i utgiftsområden. Områdena framgår av riksdagsordningen.

upp

V

Veckoberedning

Innan ett ärende tas upp på regeringssammanträdet redovisas ärendet för det ansvariga statsrådet vid en så kallad veckoberedning.

upp

Ä

Ärende

I Regeringskansliet finns två typer av ärenden, regeringsärenden och regeringskansliärenden. Exempel på regeringsärenden är förslag till nya lagar. Regeringskansliärenden rör i allmänhet frågor inom Regeringskansliet som till exempel anställningar.

upp