Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny styrning för att Sverige ska bli bäst i världen på E-hälsa

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om en handlingsplan på e-hälsoområdet för perioden 2017–2019 som bland annat innehåller en ny nationell samverkans- och samordningsstruktur.

Strukturen ska främja bättre samordning och en tydligare ansvarsfördelning mellan berörda parter inom e-hälsofrågorna i syfte att bättre kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter i berörda sektorer.

- Vi har sedan tidigare sett ett behov av en starkare nationell samordning av e-hälsofrågorna för att skapa effektivitet i arbetet. Men den nya strukturen kan vi undvika dubbelarbete i berörda verksamheter och se till att digitaliseringens möjligheter snabbare slår igenom fullt ut i hälso- och sjukvården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

- Att gemensamt utveckla e-hälsoarbetet är en viktig del när vi moderniserar socialtjänstens arbete och utvecklar den svenska modellen. Genom att stat, kommun och landsting arbetar tillsammans i det här kommer vi att kunna nå längre fortare. Det handlar om att digitaliseringens möjligheter ska komma fler till godo, säger barn- äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

- Handlingsplanens inriktning har stor betydelse för landets landsting, regioner och kommuner. I och med detta tar vi ett nationellt ansvar för de gemensamma och grundläggande förutsättningar som är nödvändiga för att möjliggöra en verksamhetsnära utveckling i hälso- och sjukvård och socialtjänst, säger Anders Henriksson, SKL:s 1:e vice ordförande.

Den nya strukturen ingår som en del av den handlingsplan för genomförandet av Vision e-hälsa 2025 som regeringen och SKL nu slutit en överenskommelse om. Handlingsplanen lägger särskilt fokus på nationell standardisering och ett av förslagen är att ett Nationellt forum för standardisering inom e-hälsa ska inrättas. Forumet ska bl.a. utgöra en arena för strategisk koordinering av pågående utvecklingsinsatser av nationellt gemensamt intresse inom standardisering på e-hälsoområdet samt identifiera och peka på områden av betydelse för gemensamma satsningar. Andra insatser som föreslås är bl.a. bättre system för uppföljning samt omvärldsbevakning inom e-hälsoområdet.

Handlingsplanen samt samverkans- och samordningsstrukturen i denna täcker åren 2017–2019.

Presskontakt

Victor Harju
Tf. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00