Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen kompletterar BNP med nya mått på välstånd

Publicerad

I den ekonomiska vårpropositionen, som presenteras idag, introducerar regeringen ett nytt verktyg för att följa utvecklingen av människors livskvalitet och ekonomins långsiktiga hållbarhet. Vårpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

- BNP är ett viktigt mått för att beskriva ekonomisk tillväxt. Det är enkelt och tydligt, men det ger också en begränsad bild av ett samhälles utveckling. Förutsättningarna för ekonomins och välfärdens utveckling beror dels på hur mycket resurser som skapas, dels på hur de fördelas, används och förvaltas, säger finansminister Magdalena Andersson.

I en särskild bilaga presenteras femton mått på välstånd som belyser ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av livskvalitet och är tänkta att komplettera BNP.

- Här får vi en bredare bild av samhällets utveckling. Sverige är ett oerhört bra land att bo i, men det finns mycket som kan bli bättre. Till exempel har vi hög sysselsättningsgrad och minskande arbetslöshet, men samtidigt ökar hushållens skulder och klyftorna ökar: en allt större andel av befolkningen har låg ekonomisk standard. Utsläppen av växthusgaser minskar, men mer behöver göras för att vi ska nå Paris-målen, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Arbetet med att ta fram indikatorerna har bland annat tagit avstamp i Utredningen om mått på livskvalitet, det nationella miljösystemet och målen i FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. SCB har haft i uppdrag att ge förslag på indikatorer och vilka data som finns att tillgå. I bilagan "Nya mått på välstånd" till årets vårproposition finns följande indikatorer med:

Ekonomiska
BNP per capita
Sysselsättningsgraden
Arbetslöshet
Hushållens skuldsättning
Offentlig sektors konsolideradebruttoskuld

Miljömässiga
Luftkvalitet
Vattenkvalitet
Skyddad natur
Kemikaliebelastning
Utsläpp av växthusgaser

Sociala
Låg disponibel inkomst
Utbildningsnivå
Mellanmänsklig tillit
Självskattad allmän hälsa
Nöjd med livet

 

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00