Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nya Jämställdhetsmyndighetens första regleringsbrev

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om nya Jämställdhetsmyndighetens första regleringsbrev. Myndigheten ska främja ett systematiskt, sammanhållet och effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken genom arbete med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten öppnar den 1 januari 2018 och får bland annat i uppdrag att främja arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i hederskontext samt att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier.

Uppdrag om sexuella trakasserier

Inom ramen för arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen ska
myndigheten samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Barns
och ungas situation ska särskilt belysas. Myndigheten ska i sitt arbete
inhämta synpunkter från Diskrimineringsombudsmannen och andra
relevanta myndigheter och organisationer. Uppdraget ska delredovisas senast den 30 oktober 2018 och slutredovisas senast den 30 oktober 2019.

Uppdrag om mäns våld mot kvinnor

Myndigheten ska sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i hederskontext. Myndigheten ska som en del av metodutvecklingsarbetet anordna ett internationellt expertmöte på temat under 2018. Jämställdhetsmyndigheten ska också sprida och utveckla metoder i våldsförebyggande arbete med barn och unga, inklusive metoder för att förebygga våld i ungas nära parrelationer. Uppdraget ska delredovisas senast den 31 december 2018 och slutredovisas senast 31 december 2019.

Jämställdhetsmyndigheten får också i uppdrag att göra en första uppföljning av arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Uppdraget ska rapporteras senast den 1 oktober 2019.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Jämställdhetsmyndigheten tar över Göteborgs universitets uppdrag om att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM), inklusive universitet och högskolor (JiHU). En lägesrapport om JiM ska lämnas till Regeringskansliet senast den 23 maj 2018 där jämställdhetsperspektivet och resultatet av JiM-uppdraget i samtliga JiM-myndigheters årsredovisningar för 2017 ska sammanfattas och analyseras. För JiHU ska en lägesrapport lämnas till den 31 mars 2019 och en slutredovisning den 31 mars 2020.

Främja ekonomisk jämställdhet och levnadsvillkor för kvinnor med funktionsnedsättning

Myndigheten ska tillsammans med Myndigheten för delaktighet kartlägga utmaningarna för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet när det gäller kvinnor med funktionsnedsättning. Kartläggningen ska belysa utvecklingsområden som kan bidra till att målet nås. Uppdraget ska redovisas senast 15 april 2019.

Jämställdhetsmyndigheten kommer att ta över flera jämställdhetsuppdrag från andra myndigheter.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.