Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

FN:s generalförsamling antar resolution om att fortsätta utredningen om omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död

Publicerad

Sent igår den 27 december antogs resolutionen som Sverige drivit som fastslår att utredningen om omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död ska fortsätta. Resolutionen antogs enhälligt av FN:s generalförsamling.

Resolutionen har 128 medförslagsställare och läggs liksom tidigare fram på svenskt initiativ. Med detta starka stöd kommer utredningen att fortsätta i ytterligare två år. En av FN utsedd utredare får i uppdrag att fortsätta det påbörjade arbetet och inkomma med en slutlig rapport.

Regeringen har sedan 2014 aktivt engagerat sig för att FN:s generalförsamling ska återupprätta Hammarskjöldutredningen. Som ett resultat av detta återupptogs den internationella utredningen 2015 och under 2016 tog Sverige initiativ till den resolution som ombad FN att utse en oberoende utredare att leda arbetet med utredningen om omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död. Mandatet för utredaren förlängdes genom en ny resolution år 2017.

Resolutionen från 2017 uppdrog också åt relevanta medlemsstater att utse seniora oberoende ämbetsmän att genomföra interna översyner av nationella arkiv för att klargöra huruvida ytterligare relevant information fanns att tillgå. För svensk del genomfördes detta arbete av f.d. ambassadör Matthias Mossberg, och avslutades sedan under våren 2019.

Regeringen hoppas att den antagna resolutionen ska bidra till att de länder som ännu inte har rapporterat in eller färdigställt sina interna översyner nu gör detta. Vidare är det viktigt att den oberoende utredaren nu också får möjlighet att inkomma med slutsatser från sitt arbete kring Hammarskjöldutredningen.

Resolutionen kan läsas i sin helhet här.

Presskontakt

Klara Watmani
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00