Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya förslag om vapenmagasin och ljuddämpare

Publicerad

Sverige står inför en överhängande risk för stämning i EU-domstolen med anled­ning av det kraftigt för­senade genom­förandet av ändrings­direktivet till vapen­direktivet. För att Sverige ska undvika en stämning och snarast uppfylla EU-direktivets krav lämnar regeringen nu omarbetade förslag om vapen­magasin och ompröv­ning av vapen­tillstånd till Lagrådet. Dess­utom före­slås lättnader i regleringen av ljud­dämpare. Regeringens avsikt är att förslagen efter gransk­ning i Lagrådet kan beslutas av riksdagen så snart som möjligt.

Det nya förslaget till reglering av vapenmagasin innebär att endast vissa stora magasin till halv­automatiska skjut­vapen med central­antändning och helauto­matiska vapen ska regleras i vapen­lagen. Vapen­lagen ska omfatta magasin till sådana vapen som kan innehålla fler än 20 patroner, eller fler än 10 patroner, om magasinet är möjligt att montera på ett skjut­vapen vars pipas längd överstiger 30 cm och vars totala längd överstiger 60 cm. Andra magasin kommer alltså inte att regleras. De vapen­magasin som omfattas av vapen­lagen ska regleras på samma sätt som ammu­nition, vilket bl.a. innebär att jägare och sport­skyttar med vapen­tillstånd inte behöver ansöka om tillstånd för magasin som är avsedda för den jakt och det målskytte som deras vapen­tillstånd gäller.

Lagrådsremiss: Reglering av ljuddämpare och vissa vapenmagasin

När det gäller omprövning av vapen­tillstånd bedömer regeringen att den reglering som redan gäller i Sverige får anses uppfylla EU-direktivets krav.

Lagrådsremissen innehåller också förslag till lättnader i tillstånds­plikten för ljud­dämpare. Även ljud­dämpare ska regleras på samma sätt som ammunition, vilket alltså innebär att jägare och sport­skyttar inte behöver ansöka om tillstånd för ljud­dämpare som är avsedda för de vapen som de har tillstånd för. Förslagen innebär att legala vapen­inne­havare får en minskad administration men att en hög skydds­nivå kan bibe­hållas.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.