Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Delegationen för senior arbetskraft överlämnar sitt slutbetänkande

Publicerad

I dag överlämnar delegationen för senior arbetskraft sitt slutbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. 23 underlagsrapporter ligger till grund för betänkandet Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre (SOU 2020:69).

Ladda ner:

Delegationen presenterar i betänkandet ett antal allmänna överväganden och bedömningar. Till att börja med är det en nödvändighet att den som kan och vill arbeta längre får göra det, och att seniorers kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bättre sätt. Det är uppenbart, enligt delegationen, att det finns en stor och underutnyttjad arbetskraftspotential bland seniorer.

Samtidigt är möjligheterna till ett längre arbetsliv olika. Om de som av olika skäl inte kan arbeta längre ändå ska få en trygg försörjning krävs att fler arbetar längre. Det är, enligt delegationen, en fråga om solidaritet.

Förbättringar i folkhälsan och medicinska framsteg medför att hälsoskäl blir ett allt mindre generellt hinder för ett längre arbetsliv, samtidigt som den kognitiva förmågan bland äldre blir allt bättre. Chefer och HR-funktioner behöver bland annat bedriva ett åldersmedvetet ledarskap, och stödja seniorer att fortsätta arbeta.

Åldersdiskriminering och ålderism är vanligt förekommande på arbetsmarknaden. Hinder som försvårar för seniorer att arbeta, såsom otidsenliga attityder till seniorers förmågor och kompetens, måste motarbetas med ett långsiktigt och målmedvetet påverkansarbete. Delegationen föreslår därför att en fast funktion för främjande av ett längre arbetsliv ska inrättas. Arbetsmarknadens parter bör ha ett stort inflytande och ansvar för funktionen.

Delegationen anser även att ett längre arbetsliv förutsätter livslångt lärande. En föränderlig och dynamisk arbetsmarknad kräver kontinuerlig kompetensutveckling för att fler ska kunna stanna länge i arbetslivet. Det är ett gemensamt ansvar och kräver aktiva insatser från staten och arbetsmarknadens parter.

Delegationens ordförande Anders Ferbe finns tillgänglig för media på 070-556 14 85, alternativt andersferbe@gmail.com.

Mer om delegationens arbete

Delegationen för senior arbetskrafts uppdrag har varit att verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet. Den huvudsakliga uppgiften har varit att samla in och sammanställa fakta och forskning om seniorers möjligheter i arbetslivet, synen på seniorer på arbetsmarknaden, fördomar mot seniorer och betydelsen av ett längre arbetsliv för både samhället och för individens slutliga pension.

Uppdraget har också varit att sprida kunskap och forskning om dessa frågor, samt att samtala med relevanta aktörer. Delegationen har lagt särskild vikt vid att ta fram kunskap om seniorer genom 23 stycken underlagsrapporter, som handlat om olika aspekter av senior arbetskraft.

Genom detta arbete har delegationen identifierat hinder och klarlagt förutsättningar för att bättre kunna ta tillvara seniorers kunskap och erfarenheter.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00