Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Sveriges deltagande i ett nytt europeiskt Bauhaus ska koordineras

Publicerad

Boverket får i uppdrag att koordinera Sveriges deltagande Europeiska kommissionens initiativ om ett nytt europeiskt Bauhaus. Syftet är att ge bra förutsättningar för Sverige och svenska aktörer att bidra till initiativet och att ta del av de satsningar som aviseras.

- Den gröna omställningen måste vara rättvis och bidra till att skapa miljöer där människor vill leva. Därför uppskattar vi i den svenska regeringen initiativet från Europeiska kommissionen om ett nytt europeiskt Bauhaus, som lyfter fram betydelsen av estetiska, sociala och kulturella värden i samhällsbyggandet, säger bostadsminister Märta Stenevi.

Den första fasen i initiativet omfattar en samskapande process där bland annat nätverk av aktörer, professioner och medborgare tillsammans utvecklar idéer och lösningar för framtidens inkluderande livsmiljöer. Den andra fasen omfattar implementering genom bland annat pilotsatsningar där EU-kommissionen aviserat att utlysningar kommer ske under hösten 2021. Den avslutande fasen inleds 2023, då erfarenheter och goda exempel ska spridas inom och utanför EU.

- Omsorgsfull gestaltning av våra livsmiljöer, där arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö tillvaratas, är en förutsättning för inkluderande hållbara och attraktiva samhällen. Svenska aktörer har gott internationellt anseende inom hållbar stadsutveckling och gestaltad livsmiljö och vi är övertygade om att ett aktivt svenskt deltagande i ett nytt europeiskt Bauhaus kan bidra till frågornas utveckling både i Sverige och i övriga länder, säger kulturminister Amanda Lind.

Om ett nytt europeiskt Bauhaus (NEB)

NEB aviserades av kommissionen hösten 2020 i meddelandet En renoveringsvåg för Europa – miljöanpassa våra byggnader, skapa jobb och förbättra liv (COM[2020] 662 final) och lanserades i januari 2021. NEB syftar till att stärka estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället, dvs. arbetet för att nå EU:s klimatmål om en klimatneutral union senast år 2050. Genomförandet av initiativet är kopplat till andra delar av EU:s politik, bl.a. kommande Horisont Europa, återhämtningsplanen och sammanhållningspolitiken.

Presskontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-034 83 38
e-post till Henrik Jalalian
Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 24
e-post till Frida Färlin
Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-051 58 40
e-post till Elina Jansson