Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Nytt åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor ska tas fram

Publicerad

Regeringen kommer inom kort påbörja arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Åtgärdsprogrammet ska innehålla konkreta åtgärder för att säkerställa ett effektivt arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som kränker och begränsar kvinnors grundläggande fri- och rättigheter. Tusentals flickor och kvinnor utsätts varje år för trakasserier, våld och sexualbrott. Våldet orsakar stort lidande och kan få livslånga konsekvenser.

– För att säkerställa ett samordnat, långsiktigt och effektivt arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor påbörjar nu regeringen arbetet med ett nytt åtgärdsprogram som ska gälla 2024–2026, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. 

Den tidigare alliansregeringen tillsatte flera utredningar för att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, som låg till grund för den nuvarande tioåriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin kompletteras med åtgärdsprogram som innehåller konkreta åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det kommande programmet ska gälla för perioden 2024-2026, vilket är den resterande perioden av den tioåriga strategin.

Regeringen avser också ta fram en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I framtagandet kommer regeringen att involvera berörda myndigheter och civilsamhällesorganisationer samt akademin.

Satsningar i budgeten för 2023

Regeringen har redan tagit flera initiativ för att motverka mäns våld mot kvinnor. I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas genom att det förebyggande arbetet förstärks permanent med 50 miljoner kronor per år. Regeringen föreslår också att det ska avsättas 20 miljoner årligen för statsbidrag till kvinnors och flickors organisering i utsatta områden. Det skapar långsiktiga förutsättningar för civilsamhället att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Presskontakt

Elin Olofsson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Pressträffen webbsänds

Du kan följa pressträffen live eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.