Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer ska kriminaliseras

Publicerad

Regeringen intensi­fierar nu arbetet mot heders­relaterat våld och förtryck och har därför gett en pågående utredning i uppdrag att ta fram förslag på hur en lag­stift­ning som krimi­naliserar oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer ska se ut.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Inom såväl hälso- och sjuk­vården som i den privata sfären förekommer det att flickor och kvinnor utsätts för så kallade oskulds­kontroller och att oskulds­intyg utfärdas. Det har dess­utom fram­kommit att det finns kliniker som erbjuder oskulds­operationer, ett kirurgiskt ingrepp i under­livet som ska bidra till att en blöd­ning uppstår vid samlag. Motivet för detta är inte medicinskt utan ett uttryck för heders­relaterat våld och förtryck som syftar till att kon­trollera flickors och kvinnors sexualitet.

Dir. 2022:136 Tilläggs­direktiv till Utred­ningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet

Den pågående utred­ningen har sedan november 2021 i uppdrag att bland annat ta ställning till hur skyddet mot denna form av otillbörlig kontroll av flickors och kvinnors sexualitet kan stärkas.

Regeringen och Sverige­demo­kraterna har kommit överens om att oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­opera­tioner ska kriminali­seras. Regeringen har därför beslutat att ge utred­ningen i uppdrag att, oavsett ställ­nings­tagande i sak, lämna förslag som inne­bär en kriminali­sering av oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer.

– Den här typen av kontroller av flickors och kvinnors sexualitet är oaccept­abla. Det är därför angeläget att kunna ingripa mot personer som utför oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Utredningstiden förlängs och uppdraget ska, tillsam­mans med övriga delar, redo­visas senast den 1 juli 2023.

Fortsatt utredare är hov­rätts­rådet, tillika vice ordföranden, Maria Hölcke.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00