Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Ju 2021:16) Dir. 2022:136

Publicerad

Ändring i uppdraget.

Ladda ner:

Den 3 november 2021 beslutades kommitté­direktiv för åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (dir. 2021:98). Genom tilläggs­direktiv, som beslutades den 7 juli 2022, utvid­gades uppdraget till att även omfatta en översyn av det nuvarande straff­ansvaret för så kallade omvändelse­försök (dir. 2022:113).

Utredaren ska nu även, oavsett ställnings­tagande i sak, lämna förslag som innebär en krimi­nalisering av oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget i sin helhet ska redovisas samlat senast den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition