Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet Dir. 2021:98

Publicerad

Att samhället reagerar kraft­fullt mot alla former av heders­rela­terat våld och förtryck är av största vikt. Regeringen har bedrivit ett omfat­tande arbete för att bekämpa heders­relaterat våld och förtryck men ytter­ligare steg behöver tas. Till exempel måste åtgärder vidtas som kan motverka att flickor och kvinnor utsätts för olika former av begräns­ningar och kontroller av sin sexualitet.

Ladda ner:

Mot den bak­grunden ges en särskild utredare i uppdrag att

  • inhämta kunskap om före­komsten av så kallade oskulds­kontroller, utfärdande av oskulds­intyg, hymen­opera­tioner och liknande feno­men, både inom hälso- och sjuk­vården och i sam­hället i övrigt,
  • analysera och ta ställ­ning till hur skyddet mot denna form av otill­börlig kontroll av flickors och kvinnors sexualitet kan stärkas och föreslå vilka föränd­ringar i lag­stift­ningen som bör göras med anledning av detta, och
  • lämna nödvändiga författ­nings­förslag.

Utredaren ges också i uppdrag att

  • analysera och ta ställ­ning till om under­låten­het att anmäla eller på annat sätt avslöja äkten­skaps­tvång och barn­äkten­skaps­brott bör kriminali­seras, och
  • oavsett ställ­nings­tagande i sak, lämna förslag som inne­bär en sådan kriminali­sering.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition