Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Arbetet med återkallelse av uppehålls- och arbetstillstånd stärks

Publicerad

Migrationsverket ska vidta åtgärder för att stärka arbetet med att åter­kalla uppehålls- och arbets­tillstånd, det har regeringen beslutat i dag. Syftet är att säkerställa att systemet med den reglerade invand­ringen inte miss­brukas.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Det är viktigt för systemets legitimitet att missbruk försvåras och att uppehålls- och arbets­tillstånd återkallas när det finns grund för det. Regeringen har därför gett Migrations­verket i uppdrag att här och nu vidta åtgärder som ryms inom ramen för det befint­liga regel­verket, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

Uppdrag att stärka arbetet med ärenden om återkallelse av uppehålls- och arbetstillstånd

Enligt upp­draget ska Migra­tions­verket bland annat utveckla hand­läggnings­processer och skapa en tydlig ansvars­fördelning för arbetet med att åter­kalla uppehålls- och arbets­tillstånd. Myndig­heten ska utveckla arbetet med att återkalla uppe­hålls­tillstånd för studier inom högre utbildning när det finns indika­tioner på att sådana tillstånd miss­brukas. Myndig­heten ska även i övrigt vidta lämpliga åtgärder för att stärka arbetet med åter­kallelse av tillstånd.

– Idag inleds arbetet med ett första viktigt steg i rikt­ningen mot en ansvars­full migrations­politik, säger Sverige­demo­kraternas vice parti­ledare Henrik Vinge.

Uppdraget bygger på en överens­kommelse mellan Sverige­demo­kraterna, Moderaterna, Krist­demokraterna och Liberalerna. Enligt upp­draget ska Migrations­verket också analysera om auto­mati­serade system och andra hand­lägg­nings­stöd kan användas i större utsträck­ning. Detta för att bland annat upp­täcka indika­tioner på att ett tillstånd bör återkallas och för att informa­tion från Skatte­verket ska kunna omhänder­tas mer effektivt. Migrations­verket ska också analy­sera möjlig­heten att införa nya metoder för att regel­bundet följa upp beviljade uppehålls­tillstånd och vid behov kunna återkalla dessa.

Uppdraget omfattar alla typer av uppehålls­tillstånd, oavsett på vilka grunder som dessa har beviljats, och ska genom­föras utan att handlägg­nings­tiderna för tillstånd påverkas negativt.

En skriftlig redo­visning av uppdraget ska lämnas till Justitie­departe­mentet senast den 30 juni 2023.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Oskar Cavalli-Björkman
Presskontakt för Sverigedemokraterna
Mobil 072-208 43 33
e-post till Oskar Cavalli-Björkman
Laddar...