Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökad tillgänglighet och service, motarbeta brott och felaktiga utbetalningar samt stärkt informationssäkerheten – Pensionsmyndighetens regleringsbrev för 2023 är beslutat

Publicerad

Idag beslutade regeringen om Pensionsmyndighetens regleringsbrev för 2023 som bland annat anger att tillgängligheten och servicen ska öka, arbetet mot felaktiga utbetalningar och brott ska stärkas, samt informationssäkerheten ska utvecklas för att möta framtida behov.

- Genom uppdragen i regleringsbrevet stärks ett antal prioriterade områden, bland annat förbättrad service och tillgänglighet, arbetet mot bidragsbrott och felaktiga utbetalningar samt ökad informationssäkerhet. Det här är prioriterade frågor och myndigheten behöver stå rustad för att möta de förväntningar och krav som ställs av samhället, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Myndigheten får i uppdrag att minska handläggningstider för nyansökningar, ändringsärenden, omprövningar och återkrav när det gäller bostadstillägg.

Myndigheten får också i uppdrag att arbeta mer för att upptäcka och motverka felaktiga utbetalningar.  Arbetet omfattar alltifrån att upptäcka felaktiga utbetalningar till redovisning av totalbeloppen och återkrav av desamma samt polisanmälningar när misstanke om brott föreligger.

Det rådande omvärldsläget ställer höga krav på myndigheterna vad det gäller informationssäkerhet. Pensionsmyndigheten ska därför redogöra för utvecklingen av informationssäkerhet inom myndigheten och hur myndigheten planerar för att möta framtida behov. Myndigheten ska redogöra för:

  • åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet,
  • hur medarbetarnas arbete på distans påverkar informationssäkerheten och om åtgärder för att hantera identifierade risker har vidtagits,
  • om en analys har gjorts av om hot och sårbarheter för myndigheten har förändrats i och med det rådande omvärldsläget, samt om åtgärder har vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham