Pressmeddelande från Finansdepartementet

Lagrådsremiss om auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag för att ersätta valfrihetssystem enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering med ett auktorisationssystem. Lagen föreslås också utvidgas till att även omfatta digital post.

Regeringen föreslår att en myndighet ska tillhandahålla ett auktorisationssystem för tjänster för elektronisk identifiering och för digital post. Enskilda ska få välja vilken leverantör som ska utföra tjänsten för elektronisk identifiering och digital post för deras räkning. Offentliga aktörer ska få använda tjänsterna i auktorisationssystemen för sina digitala tjänster.

– Det här är ett viktigt steg mot en ökad användning av säkra tjänster för elektronisk identifiering och digital post, samt valfrihet kring leverantör. Förslaget möjliggör dessutom ersättning till leverantörer av digitala brevlådor, som idag inte får någon ersättning, säger civilminister Erik Slottner.

Kretsen av offentliga aktörer föreslås utökas jämfört med dagens system, även aktörer som bedriver helt eller delvis offentligt finansierad verksamhet ska omfattas av tjänster inom auktorisationssystemen. Regeringen eller en annan myndighet föreslås få meddela föreskrifter om skyldighet för offentliga aktörer att betala en avgift för användning av tjänster inom auktorisationssystemen. Förslaget syftar till att ge alla utförare av offentligt finansierad verksamhet möjlighet att erbjuda service med hjälp av digitala tjänster på lika villkor. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Regeringen bedömer att förslaget om en ny lag om auktorisationssystem för elektronisk identifiering och digital post bör anmälas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (anmälningsdirektivet), samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet).

Presskontakt

Presskontakt för civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00