Rådet mot organiserad brottslighet samlas med särskilt fokus på barn och unga

Publicerad

I dag, tisdagen den 21 februari, möts rådet mot organi­serad brotts­lighet som har inrättats vid Justitie­departe­mentet. Fokus för mötet är barn och unga och brotts­före­byggande insatser, samt insatser när barn och unga hamnat i grov kriminalitet.

Rådet mot organiserad brotts­lighet inrättades av regeringen i december 2022. Syftet är att stärka och effektivisera det samlade arbetet mot den organi­serade brotts­ligheten under 18 månader. Arbetet i rådet ska skapa bättre förut­sätt­ningar för att åtgärder som vidtas är träffsäkra, effektiva och leder till praktisk nytta. Rådet har också en särskild uppgift att ta fram en nationell strategi mot den organi­serade brotts­ligheten.

Rådet har utöver justitie­ministern, sam­ordnande stats­sekreterare i Justitie­departe­mentet och stats­sekreterare i Finans­departe­mentet följande fasta medlemmar: rikspolis­chefen, chefen för Polis­myndig­hetens nationella operativa avdelning, riks­åklagaren, general­tull­direktören samt general­direktörerna vid Ekobrotts­myndig­heten och Skatte­verket.

Justitie­ministern beslutade att samman­kalla rådet tidigare än planerat till ett första möte som hölls den 18 januari 2023. Detta med anledning av vålds­spiralen i Stockholm under jul- och nyårshelgen. Dagens möte blir det andra i ordningen och kommer att fokusera på barn och unga och brotts­före­byggande arbete, samt insatser när barn och unga hamnat i grov kriminalitet.   

Utifrån mötets tema deltar även stats­sekreterare vid Utbild­nings­departe­mentet och Social­departe­mentet, general­direktörerna för Brotts­före­byggande rådet, Kriminal­vården, Skol­verket, Social­styrelsen, Statens institutions­styrelse, Myndig­heten för familjerätt och föräldra­skaps­stöd samt vd för Sveriges kommuner och regioner.

Mötet pågår klockan 10.00–12.00. För mer information om mötet och möjligheter till intervju, kontakta pressekre­terare Caroline Opsahl.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl